Burmistrz Ciechanowca

 

Burmistrz Ciechanowca

Mirosław Reczko

 
Data i miejsce urodzenia: 15 października 1963 w Ciechanowcu
Tytuł  i stopień naukowy lub zawodowy: MA – mgr
Absolwent:
1991 - University of Detroit - historia
2002 - dyplom nostryfikowany na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2003- studia podyplomowe Badanie Jakości w Oświacie, UWM w Olsztynie
2011- studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UwB
Zawód: historyk
Stan rodzinny: żona: lekarz stomatolog, 2 dzieci, syn 20 lat: student Politechniki Warszawskiej, córka 18 lat: uczennica II LO w Białymstoku.
Hobby: historia lokalna, kajakarstwo.
Aktualne miejsce stałego zatrudnienia: od 2006 Burmistrz Ciechanowca, Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.

Najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową:
- nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu;
- nauczyciel w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu;
- pierwszy dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu;
- Burmistrz Ciechanowca od 2006.
 
Praca w instytucjach samorządowych:
- radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu 2003-2006;
- Burmistrz Ciechanowca od 2006;
- aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych;
- prowadzi działania na rzecz rozwoju gminy starając się skutecznie pozyskiwać fundusze;
- doświadczony samorządowiec;
- specjalista do spraw funduszy europejskich Euro NGO;
- lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
- założyciel i były prezes Stowarzyszenia „Tutor”, które przyznaje stypendia pomostowe absolwentom szkół średnich uczących się na wyższych uczelniach;
- wolontariusz, prowadził zajęcia z języka angielskiego dla studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- autor publikacji: „Zbrodnia sowiecka pod Zabłudowem 23 czerwca 1941 r.”;
- doktorant Uniwersytetu w Białymstoku;
- napisał pracę naukową pt.: „Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”.

Osiągnięcia w pracy samorządowej:
- 14 projektów infrastrukturalnych z RPOWP na ok. 30 mln zł;
- 8 projektów drogowych w ramach tzw. „Schetynówek” o wartości ponad 14 mln i długości ok. 20 km;
- 6 projektów drogowych z funduszy unijnych o łącznej wartości ponad 6 mln i długości 8,7 km;
- 5 projektów z Odnawialnych Źródeł Energii na kwotę 9,2 mln zł;
- 2 Orliki o wartości ok. 2 mln zł;
- ugoda z Gminą Żydowską – odzyskanie 11 nieruchomości (w tym dawnej Synagogi);
- wsparcie przy remoncie 3 kościołów;
- remont 8 świetlic z PROW oraz 8 remiz strażackich;
- zakup 7 samochodów strażackich;
- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków;
- remont zabytkowej synagogi na potrzeby Domu Kultury;
- budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - wartość inwestycji 4 mln zł;
- budowa 3 nowych pomników upamiętniających Armię Napoleońską oraz ofiary II wojny światowej;
- uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy;
- całkowity remont Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Nagrody i wyróżnienia:
2008 - Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”;
2010 - certyfikat limitowany tytuł „Gospodarny 2010” w Ogólnopolskim Konkursie Obywatelskim Rankingu Gospodarni 2010;
2010 - certyfikat limitowany tytuł „Kulturalny 2010” w Ogólnopolskim Konkursie Obywatelskim Rankingu Kulturalni 2010;
2010 - certyfikat limitowany tytuł „Naturalny 2010” w Ogólnopolskim Konkursie Obywatelskim Rankingu Naturalni 2010;
2010 - Krzyż Koronny za nadzwyczajne działania na rzecz bezpieczeństwa podatników nadany przez mieszkańców wsi Tworkowice i sołtysa;
2011 - Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”;
2011 - Brązowy Medal „Za zasługi dla Policji”;
2012 - wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 w województwie podlaskim;
2016 - Medal „Za zasługi dla Łowiectwa Łomżyńskiego”;
2016 - Medal Zasługi Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej;
2017 - Lider Współpracy Zagranicznej w Ogólnopolskim Konkursie Wzorowa Gmina

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji:
- Stowarzyszenie „Tutor” – założyciel i prezes w latach 2005-2006;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – wiceprezes od 2008;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec Litewski” – członek od 2013;
- Konwent Wójtów i Burmistrzów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Woloności – członek od 2014;
- Klub Strzelectwa Sportowego „Bazuka” – członek od 2015;
- Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - członek Komisji Rewizyjnej od 2015;
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – członek od 2016.

Partnerstwa:
- Rosbach vor der Höhe - umowa o Współpracy Partnerskiej z 2 września 1995;
- Dotnuva - umowa o Współpracy Partnerskiej - październik 2005;
- Saint-Germain-lès-Corbeil - umowa o Współpracy Partnerskiej z 24 maja 2015;
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
- Gmina Ciechanowiec bierze udział w projekcie „Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach” - opracowanym i realizowanym przez europejski zespół pod kierownictwem ośrodka analiz polityczno-społecznych Adelphi, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz WiseEuropa.

Podziękowania:
lata 2006-2015 od LŁKS ”Prefbet Śniadowo” za pomoc i współpracę,
2007 - podziękowania za ogromny wkład pracy, serce i sympatię przy organizacji wypoczynku dla podopiecznych Stowarzyszenia Dobra Wola z Lesznowoli,
2008 - za organizację III Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania,
2008 - podziękowanie za dotychczasową współpracę i okazaną pomoc od Komendanta Powiatowej PSP, 
2009 - odznaczenie „Mirosław Reczko Burmistrz Ciechanowca PRZYJACIEL, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze”, 
2011 - za życzliwość i współpracę od Szkoły Średniej im. Św. Kazimierza w Miednikach Królewskich na Litwie,
2011 - gratulacje od Wojewody Podlaskiego, z okazji Jubileuszu 90-lecia Związku OSP RP,
2012 - za długoletnią i owocną współpracę od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2013 - za owocną współpracę Koło Wędkarskie nr 87 w Ciechanowcu,
2014 - podziękowanie z okazji jubileuszu XV-lecia Powiatu Bielskiego za udzielenie wsparcia i wkład w rozwój wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego od Starosty Bielskiego,
2014 - za owocną współpracę od Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW,
2014 - dyplom uznania z wyrazami wdzięczności za stałe wspieranie dni kultury polskiej na Żmudzi za udział w XII Festiwalu Kultury Polskiej „Znad ISSY”,
2015 - dyplom uznania z okazji jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Polaków Kiejdan z serdecznymi wyrazami wdzięczności za wieloletnią opiekę i wsparcie, 
2015 - podziękowanie za współpracę podczas realizacji projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu",
2016 - podziękowanie za wszechstronną pomoc w organizacji 12 Białostockiego Rajdu Moto Retro od Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji MOTO RETRO,
2017 - podziękowanie za zaangażowanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i wspierania akcji pobierania krwi od RCKiK w Białymstoku,
Podziękowanie za efektywną współpracę, która przysłużyła się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych w województwie podlaskim od Stowarzyszenia Europartner AKIE,
Podziękowania od Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białegostoku.

Kompetencje burmistrza:
- jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu,
- kieruje bieżącymi sprawami gminy,
- wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych,
- prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
- sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim,
- powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza,
- składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
- reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego,
- kieruje projekty uchwał do Rady,
- ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz
z protokołami sesji Rady,
- udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji,
- przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy,
- informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych,
- ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.