Poprawa dróg w Sołectwie D±bczyn
11.07.2017.

Choć nie jest to obligatoryjne, Gmina Ciechanowiec od 2010 roku wyodrębnia z budżetu fundusz sołecki. Kwoty dla poszczególnych sołectw obliczane s± na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie, i zależ± od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodów gminy. 

Poprawa dróg w Sołectwie D±bczyn

fot. O. R. Tomaszewska MPI


O tym, na co zostan± przeznaczone ¶rodki w konkretnym roku, decyduj± mieszkańcy sołectwa, pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie służy poprawie życia mieszkańców, należy do zadań własnych gminy i jest zgodne ze strategi± rozwoju gminy.

W Sołectwie D±bczyn za przyznany w 2017 roku fundusz sołecki zlikwidowano największe zagłębienia i wyprofilowano drogę D±bczyn - Pełch (nr ew. 129 i 131) oraz 278 mb drogi D±bczyn - Ciechanowiec (nr 604).

Pozostałe 778 mb drogi nr 604 od skrzyżowania z drog± gminn± nr 564/2 do drogi powiatowej Ciechanowiec - Kosiorki utwardzono poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego. Na zakup żwiru złożyli się mieszkańcy Sołectwa D±bczyn i wła¶ciciele pól znajduj±cych się przy tej drodze. Mieszkańcy D±bczyna prowadzili prace przy utwardzaniu drogi przy pomocy własnego sprzętu a Gmina Ciechanowiec zapewniła równiarkę.


Poprawa dróg w Sołectwie D±bczyn

Poprawa dróg w Sołectwie D±bczyn

Poprawa dróg w Sołectwie D±bczyn