XXVIII sesja Rady Miejskiej
04.09.2017.

W dniu 14 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.
Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
4) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
5)    ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
6)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro- wania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec;
7)    zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz- kowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
8)    przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
8.Ocena wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok.
9.
Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Sprawy różne.
12.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki