Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 r.
08.01.2018.
 
Styczeń:
 •  Oferta promocyjna i kulturalna, spędzania wolnego czasu w gminie Ciechanowiec.
  •    Referat Promocji
  •    COKiS
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji rady za 2017 r.
 • Informacja z działalności instytucji kultury za 2017 r.
Luty:
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w 2017 r.
 • Stan przygotowań do realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Ciechanowcu.
 • Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018".
Marzec:
 • Realizacja utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec
  •  działalność bieżąca i wynik finansowy PRK FARE
 • Stan wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym.
 • Ocena stanu dróg gminnych oraz planowanych działań z ich naprawą.
Kwiecień:
 • Polityka Gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
 • Omówienie stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycje w tym zakresie.
Maj - przerwa w pracy Rady
 
Czerwiec:
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2017 r.
 • Absolutorium dla Burmistrza za 2017 r.
Lipiec - przerwa w pracy Rady
 
Sierpień:
 • Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 • Informacja o stanie realizacji zaplanowanych inwestycji na rok 2018r.
 • Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dowożenie uczniów - stan autobusów.
 • Sprawozdanie z działalności instytucji kulturalnych  i promocji za pierwsze półrocze.
Wrzesień - przerwa w pracy Rady
 
Październik:
 • Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.
 • Założenia do budżetu gminy  na 2019 r.
 • Przyjęcia Informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych.
 • Analiza wyników finansowych i działalności PRK FARE.
Listopad:
 • Podatki i opłaty lokalne na 2019 r.
 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Przyjęcie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Grudzień:
 • Budżet gminy na 2019 r.
 • Plany pracy Komisji na 2019 r.
 • Plan pracy Rady na 2019 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą nr 189/XXXII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r..

Obsługa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
piętro I, pokój nr 17
 tel. 86 277 11 45 wew. 41    fax. 86 277 10 66
e-mail: koc.m@ciechanowiec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-12.00 piętro I, pokój nr 17