Plan pracy komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok
Styczeń:
 •  Sprawozdanie z realizacji planu Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
Kwiecień:
 • Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 roku.
Czerwiec:
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 • Wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za działalność finansową za 2017 rok.
Wrzesień:
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechanowiec za I półrocze 2018 roku.
Listopad:
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 rok.
Grudzień:
 • Zaopiniowanie budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 

Plan pracy Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok


Styczeń:
 •  Oferta promocyjna i kulturalna spedzania czasu w gminie.
Marzec:
 • Uchwalenie programu opieki nad zwierzetami na 2018 r.
 • Stan wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym
Maj:
 • Omówienie stanu przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim (ewentualna wizytacja obiektów)
Czerwiec:
 • Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Październik:
 • Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych.
 • Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczecia nowego roku szkolnego.
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2018 roku.
Grudzień:
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 r. 
 • Przyjęcie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczeg Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok

Styczeń:
 • Przyjęcie planu pracy Komisji  na 2018 r.
 • Planowane remonty na drogach gminnych  w roku 2018   
Luty:
 • Realizacja interpelacji i wniosków radnych w okresie grudzień 2016 – grudzień 2017.
 • Realizacja uchwał Rady Gminy w okresie grudzień 2016 – grudzień 2017r.
Marzec:
 • Koncepcja działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unijnych.
Kwiecień:
 • Informacja na temat:
  •    analiza zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r. i 01.01.2018 roku;
  •    zdolności kredytowej gminy;
  •    umorzeń podatków w 2017 roku.
Maj:
 • Informacja nt. sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu  gminy Ciechanowiec
 • Analiza projektów organizacyjnych szkół 2018/2019
 • Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-  wychowawczych w okresie wakacji
Czerwiec:
 • Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne, w tym unijne.
Sierpień:
 • Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych PRK FARE za 2017 rok.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.   
Październik:
 • Wykaz dochodów z dzierżawy obiektów gminnych i ich przeznaczenie.
Listopad:
 • Podatki.
Grudzień:
 • Zaopiniowanie budżetu gminy na 2019 r.   

Plan pracy komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą nr 1190/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  z dnia 29 grudnia 2017 r.
 
 
 
Obsługa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
piętro I, pokój nr 17
 tel. 86 277 11 45 wew. 41    fax. 86 277 10 66
e-mail: koc.m@ciechanowiec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-12.00 piętro I, pokój nr 17