Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
21.06.2018.

W sytuacji, gdy organizacje pozarządowe czy też instytucje organizują wycieczki, warsztaty, zajęcia z dziećmi i w tym celu zatrudniają wychowawców, podejmują współpracę z wolontariuszami bądź rodzicami w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązani są do uzyskania informacji, czy dane tych osób nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny.
 
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie, zajęcia dodatkowe w instytucjach kultury) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:
- Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
- Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
- Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
 
Obowiązek z art. 21 dotyczy również organizacji pozarządowych, w tym klubów sportowych, prowadzących zajęcia sportowe, w których biorą udział osoby małoletnie. Obowiązek będzie polegał na sprawdzeniu w Rejestrze nie tylko trenerów i opiekunów, ale również innych osób – np. pielęgniarki czy sędziego.
 
Więcej informacji na stronie ngo.pl