Koła gospodyń wiejskich zmieniają wieś
07.12.2018.

Prezydent RP podpisał ustawę o kołach gospodyń wiejskich, na mocy której koła uzyskają osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje. W ustawie został zawarty wzorcowy statut, jednak koło może przyjąć własny, który będzie zgodny z wymogami wymienionymi w ustawie.

Ustawodawca określił kto i gdzie może tworzyć koło: i tak na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich, ale terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na całym terytorium Polski oraz poza jej granicami.

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13.

Zarówno te istniejące, jak i nowo powstałe koła gospodyń wiejskich muszą złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW). Każde koło wpisane do KRKDW, które najpóźniej do 27 grudnia złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej może liczyć na jednorazową dotację w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.

Poniżej znajdują się linki do dokumentów niezbędnych do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW

Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW

  Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.