Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu opieki
08.03.2019.
 
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019".

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019" zostały przeprowadzone na podstawie:
- Uchwały Nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2019 poz. 122) o
- Ogłoszenia Burmistrza Ciechanowca z 31 stycznia 2019 r., w którym zaprosił organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii w sprawie projektu.

Konsultacje odbywały się w terminie od 31 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.

Informacje o zaproszeniu do udziału w konsultacjach wraz z projektem Programu zostały rozpowszechnione poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl. Burmistrz Ciechanowca, zgodnie z zapisami ww. ustawy przekazał także projekt Programu do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, Podlaskiej Fundacji Empatia oraz Kołu Łowieckiemu „Rogacz” w Ciechanowcu.

Do projektu wpłynęła jedna opinia od powiatowego lekarza weterynarii, w ocenie którego istnieje zasadność rozszerzenia zakresu przedmiotowego opieki weterynaryjnej dodatkowo o objęcie zwierząt całodobową opieką weterynaryjną o wszelkie sytuacje kryzysowe – nie tylko zdarzenia drogowe. Niewątpliwie może dochodzić do sytuacji, w których konieczność udzielenia całodobowej pomocy weterynaryjnej będzie wynikała ze zdarzeń innych niż zdarzenia drogowe np. zranienia, itp. Nie ujęcie tego rozszerzenia w programie pozbawiłoby opieki weterynaryjnej zwierzęta tego wymagające, dlatego zasadne jest ujęcie w projekcie Programu zapisu pozwalającego na objęcie opieką weterynaryjną zwierząt bezdomnych bez względu na przyczynę powodującą konieczność zapewnienia opieki.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r., konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
 
                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki
/-/