Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku na rok szkolny 2019/2020
24.08.2019.


Informacje dotyczące stypendium szkolnego
na rok szkolny 2019/2020


Na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

• oraz Uchwały Nr 219/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pok. nr 11, w terminie od 1 do 15 września 2019 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

1. Zamieszkanie na terenie gminy Ciechanowiec (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)

2. Kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2019 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Stypendium nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych

2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ciechanowiec

3. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2640 zł (rocznie)

4. Uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

2. Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) – składają osoby posiadające gospodarstwo rolne

4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne

6. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

7. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia)

9. Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie

10. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pok. nr 11 (tel. 86 277 11 45 w. 32) lub poniżej:

Do pobrania 
Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

3. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego