002

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00556-6935-UM1010798/18 z dnia 19 lutego 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Okres rzeczowej realizacji: 30.10.2019 r. - 29.11.2019 r.

Wartość projektu: 501 538,13 zł w tym wysokość kosztów kwalifikowalnych 379 145,32 zł

Dofinansowanie: 241 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opis projektu:
Projekt swym działaniem objął zagospodarowanie części działki nr ewid. 2928 i polegał na budowie placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki i egzaminu na kartę rowerową/motorowerową. Wykonana została dodatkowa brama wjazdowa oraz bramka od strony ul. Szkolnej, umożliwiające bezpośredni dostęp do powstałych obiektów w ramach przedmiotowego projektu. Plac zabaw został wyposażony w piaskownicę, bujaki na pojedyńczej sprężynie w ilości 5 szt., huśtawkę wagową na sprężynie w ilości szt. 4, huśtawkę wahadłową podwójną szt. 2. Siłownia na świeżym powietrzu została wyposażona w urządzenia typu wyciąg górny z wyciskaniem siedzącym szt. 1, orbitek szt.1, drabinka i podciąg nóg szt.1, twister obrotowy i wahadło szt.1, biegacz szt.1. Nawierzchnia pod urządzeniami na placu zabaw, siłowni oraz powierzchnia skoczni w dal jest nawierzchnią specjalistyczną, tzw. nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadek z wysokości min. 150 cm. Na placu zostały zamontowane tablice informacyjne szt. 2, z regulaminem określającym zasady korzystania z placu zabaw i siłowni oraz z informacją o numerach telefonów do osób upoważnionych do opieki nad terenem i numerami telefonów alarmowych. W ramach zadania nasadzone zostały drzewa i krzewy wieloletnie (tzw. zieleń wysoka i niska) w łącznej ilości 28 szt. Ponadto zostało wymienione ogrodzenie (brama przesuwna i furtka) na ogrodzenie z przęseł metalowych, wypełnionych kątownikiem przyspawanym do profilu zamkniętego 30x30 mm, osadzonym na podmurówce murowanej z cegły klinkierowej pełnej.
Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

W wyniku realizacji operacji nastąpiła poprawa jakości dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Ciechanowca, służącej poprawie jakości życia mieszkańców LSR, poprzez zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i placem do nauki jazdy motorowerowej.

 

 

 

pasek

 

004

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs / projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymała 170 724,00 zł na realizację swojego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu kluczem do ich rozwoju osobowości i podniesienia kompetencji kluczowych”.

 

W ramach projektu 20 uczniów i 4 opiekunów szkoły wyjedzie bezpłatnie na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Grecji.

Młodzież podniesie swoje kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego i greckiego oraz funkcjonowania na rynku pracy (elementy doradztwa zawodowego). W ramach mobilności przewidziano także bogaty program kulturowy, wycieczki krajoznawcze i historyczne, zajęcia taneczne i muzyczne oraz warsztaty gastronomiczne.

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas VII - VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację mobilności zagranicznej uczniów naszej szkoły do Grecji. Zaangażujemy 20 uczniów oraz 4 nauczycieli, którzy pełnić będą role osób towarzyszących (opieka nad uczniami, mentoring, monitoring realizowanego programu i warunków). Projekt zakłada także realizację innych celów jakościowych i ilościowych, do których należą:

1. Zdobycie przez 20 uczniów naszej szkoły, zestawu kompetencji kluczowych, które umożliwią im osiągnięcie nie tylko lepszych wyników w nauce, ale przede wszystkim sprawne funkcjonowanie na polskim i europejskim rynku edukacji i pracy.

2. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 uczniów z tzw. mniejszymi szansami, pochodzących z terenów wiejskich, posiadających dysfunkcje (uczniowie niepełnosprawni), z rodzin o niskich dochodach.

3. Stworzenie 20 certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, które będą zapewniać odpowiednią walidację osiągniętych efektów i rezultatów kształcenia.

4. Rozwinięcie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Grecji.

5. Zaangażowanie przynajmniej 6 nauczycieli w działania projektowe, które zawierać się będą nie tylko w przeprowadzeniu przygotowań czy wyjeździe na mobilność, ale także przygotowaniu dokumentacji projektowej, zarządzaniu projektem czy zapewnieniu jego odpowiedniej jakości.

6. Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów potwierdzonych zaświadczeniami odbycia kursów przygotowania językowego oraz nauczycieli, którzy będą mieli okazję
w praktyce korzystać z języka angielskiego czy nawet z podstaw języka greckiego. Zbuduje to pewność siebie i przeświadczenie, że nasi uczniowie bez przeszkód są sobie w stanie poradzić na europejskim rynku edukacji i pracy.

7. Poprzez realizację tego projektu chcemy także budować pozytywną renomę szkoły, która posiada licznych partnerów zagranicznych w postaci firm czy szkół na terenie państw członkowskich, w tym również w Grecji.

8. Promocja szans i możliwości jakie oferowane są przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

9. Nawiązanie i zacieśnienie partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia ogólnego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji, co przyczynić się ma także do podniesienia jakości kształcenia w naszej placówce.

10. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

pobierz

 

 

 

pasek

 

logotyp 

 

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu kluczem do ich rozwoju osobowości i podniesienia kompetencji kluczowych”.

Rekrutacja odbywać się będzie w terminach: 01.09.2019 - 12.09.2019 dla mobilności zagranicznej obejmującej 20 uczestników (uczniów klas VII-VIII), realizowanej w Grecji w dniach 14.10.2019 - 25.10.2019.

Szczegóły udziału w projekcie oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji. Regulamin i formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły. Formularze należy składać w sekretariacie szkoły.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas VII - VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Ciechanowcu.

Inicjatorami i twórcami projektu jest Pan Eugeniusz Święcki i Pan Łukasz Godlewski.

 

pobierz

 

 

 

pasek

 

003

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nr projektu POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17

 • Beneficjenci: Lider projektu - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu - Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego
 • Planowany okres realizacji: 01.03.2018 r. - 28.02.2020 r.
 • Wartość projektu: 4 083 301,00 zł
 • Dofinansowanie: 3 836 226, 00 zł

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
przeprowadzenie 60 godzin szkoleń na grupę (15 spotkań po 4 godz.) oraz 12 godzin animacji (3 spotkania po 4 godz.);
zajęcia organizowane będą na terenie gmin z województwa podlaskiego;
dla uczestników projektu przewidziany jest catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Opis projektu:
Lider projektu – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Partner projektu – Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa podlaskiego od marca 2018 roku zrealizują projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.

Projekt pt. „Cyfrowy Senior” będzie realizowany po podpisaniu porozumień o współpracy z zainteresowanymi gminami na terenie województwa podlaskiego. Każde porozumienie przewiduje utworzenie średnio 10 osobowych grup szkoleniowych na terenie każdej gminy. W gestii samorządu lokalnego jest wskazanie osób, które zostaną zaproszone do udziału w projekcie. Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały na terenie każdej gminy w miejscu wskazanym przez samorząd lub bezpośrednio przez uczestników szkoleń.

Projekt jest tak skonstruowany, aby w jego realizację włączyć w aktywne formy spędzania czasu, przeplatane nauką obsługi komputera przede wszystkim osoby pozostające już poza głównym nurtem życia zawodowego. Zajęcia informatyczne połączone będą np. z innymi zajęciami prowadzonymi przez animatorów, seniorów ochotniczych straży pożarnych, kół parafialnych, członków chórów parafialnych itp. Inicjatywa zagospodarowania czasu seniorom uczestniczącym w projekcie poza scenariuszami zajęć dydaktycznych będzie należała do uczestników projektu. Dotyczy to przede wszystkim zajęć animacyjnych podczas, których jego uczestnicy będą opracowywali merytorycznie i graficznie w formie prezentacji ciekawe inicjatywy podejmowane w przeszłości lub współcześnie na terenie własnej gminy. Każda grupa uczestników projektu zostanie objęta wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godz.) i animacji (3 spotkania po 4 godz./grupę, w sumie 12 godz.) dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Fecebooka, Yoo Tuba oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.

Cel główny: Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Planowane efekty:
Wsparciem zostanie objętych 1719 osób w wieku 65+ oraz 133 osoby w wieku 18-64 na terenie 8 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 72 wiejskich z województwa podlaskiego. Planowane formy wsparcia to szkolenia oraz animacje w zakresie samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Tematyka szkoleń:

 • Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory.
 • Przeglądanie i analiza informacji.
 • Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna.
 • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype.
 • Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.
 • Aktywność obywatelska online: e-kultura oraz e-edukacja.
 • Aktywność obywatelska e-Urząd.
 • Zakładanie poczty elektronicznej e-mail oraz korzystanie z usług.
 • Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji.
 • Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie.
 • Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby.
 • Wiadomości lokalne, planowanie podróży.
 • Korzystanie z możliwości portalu YouTube.
 • Zakładanie profilu na portalu Facebook.
 • Przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Strona www projektu: www. seniorcyfrowy.pl

 

 

 

pasek

 

002

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Nr projektu RPO.08.06.00-20-0201/18

 • Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
 • Planowany okres realizacji: 30.10.2018 r. - 30.09.2019 r.
 • Wartość projektu: 796 155,54 zł
 • Dofinansowanie: 511 932,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:

 • remont pomieszczeń sali dziennych
 • remont pomieszczeń sanitarnych
 • remont korytarzy i klatek schodowych
 • wyburzenie części zbędnych ścian oznakowanych na rysunku wyburzeń
 • osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń
 • zamurowanie otworów drzwiowych
 • rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku
 • doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń sanitarnych

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez remont budynku i adaptację pomieszczeń do potrzeb dzieci i nauczycieli.

 

 

 

pasek