Data urodzenia  1 stycznia 1960 r.

Stan cywilny  żonaty
Miejsce stałego zatrudnienia  od 2018 roku Burmistrz Ciechanowca, Urząd Miejski w Ciechanowcu

 

Wykształcenie

1976-1980 - Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu
1980-1982 - Pomaturalne studium zawodowe
1982-1983 - Studium pedagogiczne
1984 - Szkoła Podoficerska Wojsk Inżynieryjnych we Włocławku
1983-1987 - Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku - Wyższe Studia Zawodowe - matematyka
1997-1999 - Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Chemiczno-Matematyczny - studia magisterskie uzupełniające
1999-2001 - Matematyka w zreformowanej szkole średniej - studia podyplomowe
2000-2002 - Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe
2006 - Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe
2007 - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia podyplomowe
2020 - MBA Master of Business Administration - studia podyplomowe Uczelnia Jańskiego w Łomży

 

Przebieg kariery zawodowej

1982-1987 - Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach - nauczyciel matematyki
1987-1991 - Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach - dyrektor
1991-1993 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - nauczyciel matematyki
1993-1997 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - wicedyrektor
1997-2002 - Społeczne Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu - dyrektor
2002-2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - dyrektor

 

Przebieg pracy zawodowej

Po ukończeniu w 1980 roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kontynuował naukę w Pomaturalnym Studium Zawodowym, następnie w Studium Pedagogicznym. W latach 1983-1987 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku, a w latach 1997-1999 podjął studia magisterskie uzupełniające w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na Wydziale Chemiczno-Matematycznym. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Matematyka w zreformowanej szkole średniej; Zarządzanie oświatą; Doradztwo zawodowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku jako nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, techniki, wychowania fizycznego i plastyki w Szkole Podstawowej w Tymiankach-Buciach, w 1987 roku został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych-Szczepanowicach, gdzie uczył jednocześnie matematyki. W 1991 roku powrócił do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu i pozostał z nim związany przez następne 27 lat. W latach 1991-1993 był nauczycielem matematyki, 1993-1997 – wicedyrektorem ZSOiZ, 1997-2002 – dyrektorem Społecznego Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu, 2002-2018 – dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Od 2002 roku jest nauczycielem dyplomowanym, a także ekspertem i członkiem komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od 2004 roku jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki.

 

Równolegle do pracy zawodowej angażował się w wiele działań społecznych. Trzykrotnie pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Ciechanowcu: w latach 2002-2006 jako członek Komisji Rewizyjnej; w latach 2006-2010 jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu w latach 2014-2018 jako przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. W latach 2003-2007 był ławnikiem Sądu Pracy w Zambrowie. Od 2010 r. pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Jest pełnomocnikiem Rektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Rodzina”. Jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stół Polski”.

 

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania - 1987
 • Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania - 1989
 • Nagroda Kuratora Oświaty - 1993
 • Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Białymstoku za zasługi dla szkolnictwa zawodowego - 1998
 • Nagroda Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu (jako organu prowadzącego LO dla Dorosłych) - 2001
 • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego - 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2013
 • Odznaczenie „Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce” - za realizację zadań Stowarzyszenia na rzecz społeczności i praw człowieka - 2015
 • Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju - 2016
 • Honorowa Szpada Górnicza za zasługi w rozwój Rzeczpospolitej Polskiej i patriotyczne wychowanie młodzieży - 2016
 • Order Świętego Stanisława w Polsce - za patriotyczne wychowywanie młodzieży oraz pomoc społeczną - 2017
 • Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju - 2018

 

Kompetencje Burmistrza

 • jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy
 • wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych
 • prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy
 • sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 • wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim
 • powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza
 • składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
 • reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego
 • kieruje projekty uchwał do Rady
 • ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady
 • udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji
 • przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy
 • informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych
 • ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

 

 

 

pasek

ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 11 45 fax. 86 277 10 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ciechanowiec.pl

 

REGON 000527405

 • nr konta bankowego: 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu
 • dla wpłat z zagranicy: IBAN: PL 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030
 • SWIFT: POLUPLPR

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30
 • w sobotę i niedzielę nieczynny

Sekretariat - piętro I, pok.15, tel. 86 277 11 45  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Burmistrz Ciechanowca - piętro I, pok. 15, tel. 86 277 11 45

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 16.00 (jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym).

Sekretarz Gminy - piętro I, pok. 14, tel. 86 277 11 45 wew. 20

Skarbnik Gminy - piętro I, pok. 20, tel. 86 277 11 45 wew. 30

 

Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w każdy czwartek od 10.00 do 12.00, piętro I, pok. 17a, tel. 86 277 11 45 wew. 41

 

Referat Inwestycji

Kierownik - parter, pok. 9, tel. 86 277 11 45 wew. 40
Ochrona środowiska - parter, pok. 9, tel. 86 277 11 45 wew. 40
Zamówienia publiczne, fundusze unijne - parter, pok. 9, tel. 86 277 11 45 wew. 40
Działalność gospodarcza - parter, pok. 2, tel. 86 277 11 45 wew. 31
Mienie komunalne - parter, pok. 2, tel. 86 277 11 45 wew. 31
Rolnictwo, Leśnictwo - parter, pok. 9, tel. 86 277 11 45 wew. 31
Zagospodarowanie przestrzenne - parter, pok. 9, tel. 86 277 11 45 wew. 40

 

Referat Organizacyjny

Kierownik - piętro I, pok. 12, tel. 86 277 11 45 wew.16
Kadry - piętro I, pok. 12, tel. 86 277 11 45 wew.16
Archiwum - piętro I, pok. 11, tel. 86 277 11 45 wew. 19
Obsługa Rady Miejskiej - piętro I, pok. 17, tel. 86 277 11 45 wew. 41
Biuletyn Informacji Publicznej - piętro I, pok. 12, tel. 86 277 11 45 wew.16
Informatyk - piętro I, pok. 11, tel. 86 277 11 45 wew. 36
Szkolnictwo, stypendia, dodatki szkolne - I piętro. pok. 18 86 277 11 45 wew. 44
Miejski Portal Internetowy - piętro II, pok. 23, tel. 86 277 11 45 wew. 43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - parter, pok. 2, tel. 86 277 11 45 wew. 31
Ewidencja zabytków - parter, pok. 2, tel. 86 277 11 45 wew. 31

 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik - parter, pok. 6, tel. 86 277 11 45 wew. 29
Ewidencja ludności - parter, pok. 6, tel. 86 277 11 45 wew. 29
Sprawy wojskowe, ochrona ppoż. - parter, pok. 6, tel. 86 277 11 45 wew. 29

 

Referat Finansowy

Kierownik - parter, pok. 8, tel. 86 277 11 45 wew.18
Wymiar podatkowy - parter, pok. 8, tel. 86 277 11 45 wew. 18
Księgowość podatkowa - parter, pok. 8, tel. 86 277 11 45 wew. 18
Księgowość budżetowa - piętro I, pok. 19, tel. 86 277 11 45 wew. 14

 

Urząd Stanu Cywilnego - piętro I, pok.16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

 

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dyrektor - parter, pok. 5, tel. 86 277 12 57 lub 86 277 11 45 wew. 12 (przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00–15.00)
Świadczenia socjalne - parter, pok. 4, tel. 86 277 11 45 wew. 27
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny - parter, pok. 4, tel. 86 277 11 45 wew. 27
Świadczenia wychowawcze 500 +, 300+, dodatki mieszkaniowe i energetyczne -
parter, pok. 4, tel. 86 277 11 45 wew. 27
Główna księgowa - piętro II, pok. 24, tel. 86 277 11 45 wew. 34

 

Biuro Zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem:

Geodezja, Budownictwo - parter, pok. 1, tel. 86 277 11 45 wew. 21
Komunikacja - parter, pok. 7, tel. 86 277 11 45 wew. 26

 

 

 

pasek

 

Marek Karolewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 9
Druga kadencja w Radzie Miejskiej

 

Antoni Malinowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 14
Druga kadencja w Radzie Miejskiej

 

Jan Krzysztof Binaś
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 5
Druga kadencja w Radzie Miejskiej

 

Aneta Joanna Czarnecka
Radna Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 2
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Przemysław Dybowski
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 3
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Stanisław Szczepan Kietliński
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 10
Trzecia kadencja w Radzie Miejskiej

 

Agata Koc
Radna Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 11
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Krzysztof Koc
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 7
Trzecia kadencja w Radzie Miejskiej

 

Zygmunt Józef Kosk
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 12
Druga kadencja w Radzie Miejskiej

 

Tadeusz Łopaciuk
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 15
Druga kadencja w Radzie Miejskiej

 

Dorota Niemyjska
Radna Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 13
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Maria Jadwiga Radziszewska
Radna Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 6
Druga kadencja w Radzie Miejskiej

 

Włodzimierz Słonecki
Radny Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 8
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Katarzyna Sylwia Wilkowska
Radna Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 1
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Violetta Maria Zdunek
Radna Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 4
Pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

 

Granice okręgów wyborczych:

Granice okręgu wyborczego nr 1
miasto Ciechanowiec - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Kuczyńska, Lipowa, Sosnowa

Granice okręgu wyborczego nr 2
miasto Ciechanowiec - ulice: Czyżewska, Mogilna, Pałacowa, Polna, Ralkowa, Świerkowa, Uszyńska

Granice okręgu wyborczego nr 3
miasto Ciechanowiec - ulice: Kozarska, Łomżyńska, Młyńska, Pl. Jana Pawła II, Wspólna

Granice okręgu wyborczego nr 4
miasto Ciechanowiec - ulice: Armii Krajowej, Drohicka, Kościuszki, Mostowa, Orzeszkowej, Pl. Odrodzenia, Polska, Przechodnia, Żwirki i Wigury

Granice okręgu wyborczego nr 5
miasto Ciechanowiec - ulice: Doktora Olszewskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Pińczowska, Pl. 3-go Maja, Spółdzielcza, Wierzbowa

Granice okręgu wyborczego nr 6
miasto Ciechanowiec - ulice: Długa, Dworska, Ogrodowa, Sienkiewicza, Szeroka, Wąska, Wińska

Granice okręgu wyborczego nr 7
miasto Ciechanowiec - ulice: Glinki, Kazimierza Uszyńskiego, Kościelna, Staropolska, Szkolna, Wiatraczna

Granice okręgu wyborczego nr 8
miasto Ciechanowiec - ulice: 11 Listopada, Parkowa, Pl. Ks. Kluka, Świętojańska, Wojska Polskiego

Granice okręgu wyborczego nr 9
wsie: Kozarze, Nowodwory, Zadobrze

Granice okręgu wyborczego nr 10
wsie: Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare

Granice okręgu wyborczego nr 11
wsie: Kobusy, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Łempice, Radziszewo-Sieńczuch

Granice okręgu wyborczego nr 12
wsie: Antonin, Bujenka, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna Stara, Winna-Wilki, Winna-Wypychy

Granice okręgu wyborczego nr 13
wsie: Kułaki, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski

Granice okręgu wyborczego nr 14
wsie: Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Pobikry

Granice okręgu wyborczego nr 15
wsie: Kostuszyn-Kolonia, Malec, Przybyszyn, Skórzec

 

 

 

pasek