Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.

2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu - Dorota Wiśniewska, za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub tel. 86 277 11 45 w 35.

3. Administrator danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6, art. 9 ust. 1 i 2 lit. a), b) i g) RODO) na podstawie obowiązujących przepisów pra-wa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz wówczas, gdy przetwarzanie jest nie-zbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbiera-nia danych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlece-nie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, b)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do uzyskania kopii, prawo do sprostowania (poprawiania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), prawo do żądania usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

pasek

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła 1 maja 2004 r. nowy system wsparcia dla rodziny. Są to następujące grupy świadczeń:

 
Świadczeniami rodzinnymi są:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 • świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 
Świadczenia rodzinne przysługują:
   1. obywatelom polskim
   2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
 • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń
 
Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - dla mieszkańców gminy Ciechanowiec będzie to Burmistrz Ciechanowca. 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
 
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, realizujący świadczenia rodzinne. Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 

 

 

pasek

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu (ŚDS) funkcjonuje od 1 grudnia 2014 roku, jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem obejmującym wsparciem 30 osób z terenu miasta i gminy Ciechanowiec (przewlekle psychicznie chorych - typ A, upośledzonych umysłowo - typ B, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C).

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Dom świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika. W placówce prowadzone są treningi: funkcjonowania społecznego, komunikacji interpersonalnej, kulinarne, rozwiązywania problemów. Uczestnicy ŚDS mają do dyspozycji pracownie: Rękodzieła Artystycznego, Plastyczną, Twórczości Kreatywnej, Kulinarną, Terapii Ruchowej, gdzie nabywają i rozwijają praktyczne umiejętności, pod okiem instruktorów terapii zajęciowej. Poza tym w ciągu dnia wspólnie spożywają posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego, poprawiają sprawność fizyczną, spędzają czas na wspólnych rozmowach i zajęciach grupowych. Uczestnicy w ramach zajęć mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej.

ŚDS zapewnia transport na zajęcia z miejsca ustalonego przez dyrektora Domu oraz powrót do domu.

 

Zasady korzystania z usług ŚDS

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, jego rodziny, bądź opiekuna, na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentację. Wniosek o skierowanie do domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
 • zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS.

Odpłatność uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Skierowanie do ŚDS wydawane jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS w Ciechanowcu. Decyzję wydaje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalonego przez dyrektora ŚDS. Zarówno uczestnik, jak i jego rodzina/opiekun zostają poinformowani o zasadach działalności, funkcjonowania i obowiązującym Regulaminie.

 

 

 

pasek

 

 

 

 

pasek