Urząd Miejski informuje, że w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu został otwarty rachunek przeznaczony na środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na który należy dokonywać wpłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

 

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

 

pobierz

Odpady Komunalne:

 

Odpady wielkogabarytowe:

 

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
tel. 85 676 83 00 (centrala)
tel. 85 676 83 33, tel. 85 676 83 34 (biuro obsługi klienta)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mpo.bialystok.pl

Oddział Siemiatycze
ul. Ciechanowiecka 23
17-300 Siemiatycze
tel./fax 85 655 28 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy dostarczeniu odpadów należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów. Osoby wywożące nielegalnie odpady, będą z urzędu zgłaszane do organów nadrzędnych.

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

 

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta i gminy Ciechanowiec.
3. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.
4. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) edukacja mieszkańców Gminy Ciechanowiec w zakresie walki z bezdomnością i opieki nad zwierzętami;
10) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Schronisko dla zwierząt
§ 2. 1. Gmina Ciechanowiec zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie z siedzibą przy ul. Prostej 3, 05-430 Celestynów, prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
2. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez zwierzę zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba, że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
3. W przypadku przepełnienia, schronisko ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w celu umieszczenia nadwyżki zwierząt w domach tymczasowych.

Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 3. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Ciechanowiec podlegają stałemu odławianiu - zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pod numerem telefonu 86 2771 145 w. 31.
3. Każde zwierzę przed zabraniem zostanie sfotografowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
4. Po wyłapaniu, zwierzęta bezdomne poddawane są oględzinom, których celem jest m.in. ustalenie danych ich właścicieli lub opiekunów poprzez odczytanie informacji identyfikacyjnych zawartych w oznakowaniu w postaci mikroczipa, tatuażu, kolczyka, przywieszki, tabliczki lub innych.
5. Informacja o wyłapanym zwierzęciu wraz z jego zdjęciem będzie zamieszczona m.in. na stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 10 oraz na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl, mediach społecznościowych Gminy Ciechanowiec i w innych mediach lokalnych.
6. W przypadku ustalenia danych właściciela lub opiekuna, podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 10, sprawujący czasową opiekę nad wykapanym zwierzęciem, poinformuje tę osobę o miejscu jego przetrzymywania.
7. Właściciel zwierzęcia, który zaprzestał nadzoru lub opieki nad odłowionym zwierzęciem pokryje koszty związane z odłowieniem zwierzęcia.
8. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone jest w sposób humanitarny i bezbolesny, za pomocą specjalistycznego sprzętu i przez wyszkolone osoby, w sposób który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
9. Odławianie odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy o ochronie zwierząt, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
10. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone jest przez:
1) Schronisko dla Zwierząt wymienione w § 2 ust. 1, we współpracy z Urzędem Miejskim w Ciechanowcu i współpracującymi z Gminą Ciechanowiec organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w oparciu o umowę lub porozumienie zawarte z Gminą Ciechanowiec.
11. Odłowione zwierzęta umieszczane są w schronisku określonym w § 2 ust. 1, a w przypadku zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym wskazanym w § 8.

Sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku
§ 4. 1. Gmina Ciechanowiec realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z zawartą umową, najwcześniej po upływie 14 dniowej kwarantanny oraz wyłącznie przez lekarza weterynarii.
2. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba, że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:
1) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia,
2) suka jest w okresie rui lub tuż po ciąży,
3) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się prawa własności.
3. Przeciwwskazanie do wykonania sterylizacji określa każdorazowo lekarz weterynarii poprzez przeprowadzenie badań sprawdzających czy sterylizacja będzie bezpieczna.
4. Gmina, w celu walki ze wzrostem populacji zwierząt, finansuje zabiegi polegające na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia dokonywane na bezdomnych zwierzętach, usypianiu ślepych miotów oraz oznakowaniu wyłapanych bezdomnych psów wraz z wpisem mikroczipa do jednego z ogólnopolskich rejestrów.
5. Na 2020 rok, w celu walki ze wzrostem populacji zwierząt, Gmina zabezpieczyła środki finansowe na przeprowadzenie w 2020 roku akcji sterylizacji zwierząt należących do mieszkańców z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z oznakowaniem psów i wpisem do jednego z ogólnopolskich rejestrów.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Osoby fizyczne i organizacje pozarządowe mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu gminy Ciechanowiec.
2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać:
1) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”;
2) ograniczoną w czasie zwaną dalej „domem tymczasowym”.
3. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym odbywa się w m.in.:
1) za pośrednictwem Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl oraz mediów społecznościowych Gminy Ciechanowiec,
2) za pośrednictwem ogłoszeń w Internecie, w tym na portalach typu OLX.
3) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach, w tym mediach internetowych,
4) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, które realizują cele statutowe związane z ochroną zwierząt.
4. Przekazanie zwierzęcia do adopcji stałej bądź tymczasowej odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem kosztów przewidzianych w umowie adopcji bądź tymczasowej adopcji, w tym kosztów m.in. opieki medycznej, karmy i innych kosztów przewidzianych w § 11 niniejszego Programu.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Ciechanowiec realizuje się przy współpracy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami kotów.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów - wykonywana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Usypianie ślepych miotów
§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt może nastąpić przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych wskazanym w § 2 ust. 1 oraz w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Ksawerego Kiersnowskiego w Ciechanowcu przy ul. Kozarskiej 26.
2. Wszystkie przypadki uspania ślepego miotu odnotowane będą w rejestrze prowadzonym przez pracownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wraz z informacją o utylizacji zwłok uśpionych zwierząt.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 8. Gospodarstwo rolne Władysława Koca znajdujące się w gminie Ciechanowiec w miejscowości Koce-Basie 10 na podstawie umowy z Gminą Ciechanowiec przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Ciechanowiec.

Opieka weterynaryjna
§ 9. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Opieka weterynaryjna, leczenie i usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej z Ksawerym Kiersnowskim lekarzem weterynarii.
3. Gmina finansuje całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku wszelkich sytuacji kryzysowych, gdy niezbędne jest zapewnienie pomocy weterynaryjnej, w tym zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
4. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Ksawerym Kiersnowskim - lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny w Ciechanowcu przy ul. Kozarskiej 26.
Edukacja mieszkańców Gminy Ciechanowiec
§ 10. 1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich i opieki nad zwierzętami, w szczególności poprzez:
1) informacje o obowiązkach mieszkańców wynikających z zapisów ustawy o ochronie zwierząt dotyczących znęcania się nad zwierzętami,
2) uświadamianie o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do zorganizowanych systemów ewidencyjnych;
3) informacje o programach adopcyjnych;
4) informacje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.
2. Edukacja, o której mowa w ust. 1 odbywa się m.in. za pośrednictwem Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl, mediów społecznościowych Gminy Ciechanowiec oraz innych mediów lokalnych, we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, które realizują cele statutowe związane z ochroną zwierząt.

Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków
§ 11. 1. Na realizację zadań, wskazanych w Programie Gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości 52800 zł brutto, które będą wydatkowane na:
1) dotację celową na realizacje zadania sterylizacji i czipowania psów (samców i samic) i sterylizacji kotów (samców i samic). Dotyczy zwierząt, których właściciele zam. w gminie Ciechanowiec – 5000 zł brutto;
2) zakup karmy i środków czystości i innych niezbędnych materiałów i wyposażenia dla bezdomnych psów przebywających w domach tymczasowych i adopcyjnych zgodnie z zawartymi umowami – 7000 zł brutto;
3) ogłoszenia na OLX, transport zwierząt i do zwierząt w celu zapewnienia opieki oraz opłaty za opiekę weterynaryjną polegającą m.in. na: leczeniu, sterylizacji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaszczepieniu, zaczipowaniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji wraz z wpisaniem do bazy, zgodnie z zawartymi umowami – 8000 zł brutto;
4) usługi weterynaryjne (w tym m.in.: szczepienia, leczenie zwierząt po wypadkach komunikacyjnych, opieka nad wolno żyjącymi kotami) – 3000 zł brutto;
5) usługi weterynaryjne: sterylizację i czipowanie wraz z wpisaniem do bazy w ramach akcji sterylizacji, zarówno tych zorganizowanych przez Urząd jak i w ramach terenowych akcji kastracji - 10 000 zł brutto;
6) Schronisko dla bezdomnych zwierząt: opłaty za wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska oraz utrzymanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt odłowionych na terenie Gminy Ciechanowiec – 16 800 zł brutto;
7) na pozostałe działania przewidziane w Programie – 3000 zł brutto.
2. Środki finansowe na realizację poszczególnych zadań programu mogą być wydatkowane w formie zlecania ich realizacji organizacjom pozarządowym działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt.

 

pobierz

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020

 

 

pasek

 

W 2016 i 2018 roku Gmina Ciechanowiec wsparła finansowo zadanie polegające na walce z bezdomnością zwierząt między innymi poprzez przeprowadzenie akcji sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców z terenu Gminy Ciechanowiec.

Podobna akcja ma zostać przeprowadzona w 2020 roku. Obecnie, pod numerem telefonu 86 2771 145 w.31 przyjmowane są zgłoszenia do sterylizacji zwierząt należących do mieszkańców z terenu Gminy Ciechanowiec. W ramach akcji poza sterylizacją psy zostaną oznakowane psów i wpisane do jednego z ogólnopolskich rejestrów.

 

Informacji na temat akcji sterylizacji udziela Agnieszka Kieliszek Urząd Miejski w Ciechanowcu pok. nr 2 tel. 86 2771 145 w.31

 

 

 

 

pasek