XIX Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. Początek obrad o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu ul. Szkolna 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski zaprasza mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec do uczestnictwa w obradach XIX Sesji Rady Miejskiej.

 

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19
 • przedłużenia umowy dzierżawy na część działki nr ew. 36/1, położonej w obrębie wsi Malec, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2020 rok
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020”
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec
 • likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym
 • ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

  7. Informacja na temat stanu przygotowania do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok i planowanych działaniach w zakresie bieżących napraw dróg gminnych.
  8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
  9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2019 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
10. Sprawozdanie za 2019 rok Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.
11. Informacja z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019”.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
13. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu za 2019 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec na lata 2018-2025 za rok 2019.
15. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 „Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

www.ciechanowiec.esesja.pl