Od marca do sierpnia 2020 roku, przeprowadzony zostanie pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, który jest odpowiedzią na sytuację panującą na rynku rolnym.

Platforma zafunkcjonuje na Towarowej Giełdzie Energii S.A. jako wyodrębniony Rynek Towarów Rolno-Spożywczych RTRS stanowiący segment Rynku Towarów Giełdowych TGE. Sprzedawać za pośrednictwem Platformy będą mogli producenci oferujący jednorodne partie pszenicy, o określonych przez Giełdę parametrach jakościowych. Platforma Żywnościowa ułatwi też dostęp do surowca o najwyższej jakości wszystkim kupującym.

Celem Pilotażu jest przetestowanie w warunkach rzeczywistych, wypracowanych rozwiązań poprzez oferowanie uczestnikom rynku kontraktów typu SPOT na pszenicę przez mający potencjał wdrożeniowy podmiot (TGE), który na rynku krajowym prowadzi działalność w zakresie obrotu towarami giełdowymi.

W celu zagwarantowania rozliczeń w towarze transakcji zawieranych na giełdowym RTRS utworzony został System Magazynów Autoryzowanych (SMA). Stanowi on sieć magazynów rozlokowanych na terenie kraju, spełniających specjalistyczne wymogi organizacyjno-techniczne określone przez Giełdę. W ramach Systemu Magazynów Autoryzowanych
dla obrotu giełdowego zapewnione jest m.in. jednolite postępowanie z towarami podczas ich przyjmowania do magazynu, przechowywania oraz wydawania. Uczestnictwo w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniego zawarcia z Giełdą stosownej umowy na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych Zbóż na RTRS.

 

Podstawą funkcjonowania RTRS są:

  • Giełda (tj. Towarowa Giełda Energii S.A./TGE), która organizuje obrót i prowadzi na RTRS notowania dla dopuszczonych do obrotu towarów
  • Giełdowa Izba Rozrachunkowa/ Izba (tj. Giełdowa Izba Rozrachunkowa prowadzona przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A./ IRGiT), która organizuje i zarządza systemem zabezpieczeń transakcji oraz prowadzi rozliczenia i rozrachunek finansowy transakcji zawartych na Giełdzie
  • Magazyny Autoryzowane, które po dopuszczeniu przez Giełdę do uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) odpowiadają za weryfikację i zachowanie jakości towaru wprowadzanego do obrotu na Giełdzie oraz realizują rozrachunek w towarze zawartych na Giełdzie transakcji, umożliwiając fizyczny przepływ towaru od sprzedającego do kupującego.

 

Ponadto działanie RTRS wspierają następujące podmioty:

  • Domy maklerskie/ brokerzy, które jako profesjonalni uczestnicy rynku pełnią rolę pośredników umożliwiających zawieranie i rozliczanie transakcji giełdowych kontrahentom końcowym, czyli sprzedającym i kupującym fizyczne towary na Giełdzie, nieposiadającym statusu Członka Giełdy
  • Laboratoria odwoławcze, których rolą jest prowadzenie badań odwoławczych na zlecenie uczestników obrotu, w celu rozstrzygania czy określona partia towaru będąca przedmiotem transakcji giełdowej spełnia wymagania jakościowe określone przez Giełdę
  • Jednostka kontrolno-autoryzacyjna, która na zlecenie Giełdy weryfikuje spełnienie wymagań techniczno-organizacyjnych przez podmioty ubiegające się o włączenie do Systemu Magazynów Autoryzowanych lub już w tym Systemie działające.

 

Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A.

Działanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.

Więcej informacji o Platformie Żywnościowej znajduje się na stronie www.platformazywnosciowa.com.pl