082 

Projekt „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja do projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” trwa od lipca do sierpnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. 

Nabór obejmuje okres udziału: 01.09.2021 r. do 31.05.2023 r.

Projekt skierowany jest do 15 osób (13K/2M) - rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3: powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

 

O przyjęcie dzieci do żłobka w ramach projektu mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni, którzy spełnią następujące warunki:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka
  • wypełnią i złożą deklarację uczestnictwa w projekcie
  • wypełnią i złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu
  • wypełnią i złożą oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
  • wypełnią i złożą oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego o statusie na rynku pracy wraz z wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z PUP lub zaświadczenie z ZUS)

 

Kryteria premiujące:

  • osoby niepełnosprawne - 5 pkt. (orzeczenie)

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, tel. 86 277 11 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem Rodziców/ Opiekunów prawnych uczestnika dziecka.

W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (decyduje data stempla pocztowego) lub wysłać w formie skanowanych dokumentów na adres e-mail podany poniżej:

Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

tel. 86 277 11 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu lub pod nr telefonu wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

 

Rekrutacja do Projektu jest otwarta, jawna, na jednakowych warunkach dla wszystkich kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci. Rekrutacja uczestników prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji dla zainteresowanych udziałem w Projekcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 bez względu na ich płeć, stopień niepełnosprawności, czy pochodzenie społeczne.