26 listopada odbyło się XXIV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: określenia stawek podatku od środków transportowych, określenia stawek podatku od nieruchomości, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030 oraz uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:
- 1 października w wyniku zakończenia procedury przetargowej na zadanie „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy U Jana Marek Morzy z Ciechanowca. 5 października została podpisana umowa na realizacje tego przedsięwzięcia na kwotę 151 000 zł.
- 2 października podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Utworzenie Żłobka w gminie Ciechanowiec”. Realizacja projektu zakłada prace adaptacyjne przebudowy parteru Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5, zakup wyposażenia dostosowanego dla najmłodszych, a także zakup pomocy dydaktycznych. Wartość projektu 778 536,07 zł, w tym kwota dofinansowania 661 086,07 zł.
- 5 października Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek na ofertę konkursową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Kwota projektu - 1 195 210,86 zł. Wkład własny - 240 493,97 zł. Dofinansowanie - 954 716,89 zł W ramach projektu zaplanowano: przebudowę parteru Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5, zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi oraz pomieszczeń personelu - dostosowanie siedziby do potrzeb dzieci, w tym wyposażenie pomieszczeń na pobyt zbiorowy, sal do leżakowania, łazienek, pokoju pielęgniarki, świetlicy, szatni i pomieszczenia gospodarczego. 25 listopada br. wniosek otrzymał dofinansowanie.
- 6 października ogłoszono przetarg na: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 359 652 zł. Z uwagi na fakt, że cena oferty przewyższała kwotę jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację zadania (305 000 zł) przetarg został unieważniony. 2 listopada ogłoszono przetarg ponownie. Na ten cel otrzymano dotację na w wysokości 300 000 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Wartość samochodu wybranego w postępowaniu wynosi 344 200 zł, z czego 44 200 zł to środki własne gminy.
- 6 października zasadzono 50 lip w na terenie gminy (ul. Pińczowska, Konopnickiej, skwer w Łempicach).
- 6 października został wyłoniony wykonawca do zrealizowania zadania pn. „Wykonanie oraz utrzymanie sieci WIFI4EU w Ciechanowcu na kwotę 115 447,80.
- 7 października na terenie Gminy Ciechanowiec został przeprowadzony odbiór wyrobów zawierających azbest. Prace zostały wykonane na terenie 11 nieruchomości, odebrano łącznie 22,03 tony. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 299,73 zł, z czego 6 339 zł stanowiła kwota dotacji przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą prac była firma Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. Sp. k. z Bielska Białej.
- 8 października rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRESTIGE AUTO SP. Z O.O. na kwotę 140 564 zł
- 9 października ogłoszono zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia na terenie gminy na 2021 rok. Wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „MADO” Kosów Lacki na kwotę 3 936 zł.
- 13 października zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe na „Rozbudowę drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec” i „Rozbudowę drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”. Jednakże z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszych ofert w obu przetargach przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowania zostały unieważnione. (ul. Spółdzielcza - kosztorys brutto - 4 009 591,16 zł - najniższa oferta 2 835 208,16 zł (przeznaczyliśmy 1 300 000 zł) ul. Armii Krajowej - kosztorys brutto - 3 549 781,56 zł - najniższa oferta 2 257 640,50 zł (przeznaczyliśmy 1 200 000 zł))
- 14 października ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Wińska, Czyżewska, Radziszewo Króle, Bujenka (Sówka), Wpłynęły 3 oferty. Ofertę na kwotę 120 000 zł złożoną przez: Szkoleniowo Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa Radosław Burdach z Łukowa jako najkorzystniejszą wybrano do realizacji.
- 16 października nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec w latach 2021-2022. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez Wykonawcę: MPO Sp. z o.o. z Białegostoku, na kwotę brutto 3 085 708,95 zł.
- 22 października zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic w Ciechanowcu: ul. Sienkiewicza na kwotę dofinansowania 133 432,38 zł, ul. Wojska Polskiego na kwotę dofinansowania 815 211,59 zł, czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej na kwotę dofinansowania 270 293,24 zł (własne środki 180 195,50 zł) oraz na chodnik przy ulicy Wierzbowej na kwotę 90 387 zł.
- 26 października ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa budynku gospodarczego z częściową zmianą funkcji na sanitariat dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznym oraz elementami zagospodarowania terenu przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma U Jana Marek Morzy z Ciechanowca.
- 29 października nastąpił odbiór prac związanych z dostawą i montażem gruntowej pompy ciepła na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łempicach. Rzeczowa wartość zadania wyniosła 553 500 zł brutto, z czego kwota 387.579,39 zł stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych Andrzej Stepanczenko z Białegostoku.
- 2 listopada Gmina przystąpiła do programu Wspieraj Seniora (Realizator zadania Ośrodek Pomocy Społecznej). Celem programu jest dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.
- 2 listopada został ogłoszony przetarg na „Rozbudowę drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza została złożona na kwotę 289 884,28 zł przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Mirosław Przesmycki z Małkini.
- 3 listopada został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza została złożona na kwotę 696 160,43 zł przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielska-Podlaskiego.
- 3 listopada został ogłoszony przetarg na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn”. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, z których najkorzystniejsza została złożona na kwotę 1 365 098,76 zł przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MIKST” z Węgrowa.
- 4 listopada został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn”. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, z których najkorzystniejsza została złożona na kwotę 888 107,87 zł przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” z siedzibą Wysokiem Mazowieckiem.
- 4 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Szkoleniowo Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa Radosław Burdach z Łukowa, na kwoty: ul. Ogrodowa - 7 000 zł; na odcinku ul. Ralkowa - ul. Uszyńskiej – 19 000 zł ; na odcinku ul. Uszyńskiej - 8 000 zł, na odcinku Przybyszyn - Malec - 29 700 zł; w miejscowości Kozarze (Adamowo) - 23 800 zł; Nowodwory (Ciasne) - 24 900 zł; Skórzec - 9 000 zł; Winna Wypychy - 5 000 zł; Winna Chroły - 6 000 zł; Razem: 132 400 zł
- 5 listopada wniosek na organizację usług transportowych „door too door” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i skierowany jest do negocjacji. Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.
- 9 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtkowice-Dady. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejsza została złożona na kwotę 13 988,79 zł przez firmę EASY ENERGY z Gdańska.
- 9 listopada został ogłoszony przetarg na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę objęte przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu pn. „Promowanie Ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”. Termin składania ofert upływa 30 listopada.
- 9 - 10 listopada Gmina Ciechanowiec odebrała od producentów chryzantemy, które nie zostały sprzedane w związku z ogłoszeniem przez rząd zakazu wejścia na cmentarze.
- 10 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe na „Doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy DAITO z Białegostoku na kwotę 91 931,59 zł.
- 11 listopada Obchody Narodowego Święta Niepodległości ze względu na ograniczenia związane z pandemią, odbyły się w zmienionej formie - przeniesione zostały głównie do Internetu.
- 12 listopada dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu” zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. wraz z Inżynierią Lądową Bracia Jurczuk s.c. W ramach zadania przebudowano istniejący odcinek o łącznej długości 337 m. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i budowę oświetlenia drogowego. Wartość robót wyniosła 1.654.497,51 zł, w tym 815.211,59 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 16 listopada dokonano odbioru prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków publicznych w Gminie Ciechanowiec, tj.: Szkoły Podstawowej w Łempicach, Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, Przedszkola w Ciechanowcu, Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” w Ciechanowcu, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz budynku OSP w Ciechanowcu. Rzeczowa wartość zadania wyniosła 520.665,27 zł, z czego kwota 391 tyś. zł stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę EL-STAW Adam Stawicki z Siemiatycz.
- 16 listopada dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w m. Zadobrze” zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. W ramach zadania zakres robót obejmował rozbudowę i przebudowę na odcinku o łącznej długości 598 m, w tym m.in.: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, oczyszczenie i wykonanie przepustów. Wartość robót wyniosła 693.417,25 zł, w tym 399.541,29 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 16 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe na „zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2021 r.”. Termin składania ofert upływa 30 listopada.
- 17 listopada Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu został przekazany sprzęt zakupiony w ramach dotacji z Województwa Podlaskiego w wysokości 17 000 zł. Zakupiono m. in. defibrylator, 4 hełmów z latarkami, akumulatory i mikrogłośniki do radiotelefonu. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 17 210 zł, z czego 210 zł to środki z budżetu gminy.
- 23 listopada zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Szerokiej w Ciechanowcu. W ramach zadania powstał ciąg komunikacyjny o łącznej długości niemal 297 metrów.
Koszt inwestycji to 246 420,28 zł. Na jej realizację Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 137 479,58 zł. Przebudowę drogi realizowała firma MAG MAR s. c. z Siemiatycz.
- Trwają prace nad złożeniem wniosku grantowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany m.in. do osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach projektu zaplanowano: powstanie Klubów Seniora, w miejscowości Malec i Czaje Wólka (remont, wyposażenie, bieżące funkcjonowanie oraz utworzenie dwóch miejsc pracy po ½ etatu); powstanie Klubu Seniora w Ciechanowcu (bieżące funkcjonowanie i doposażenie np. zakup rowerów, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego: łózka, ozonatory, respirator, balkoniki, kule, koncentrator tlenu oraz utworzenie etatu, - powstanie świetlicy dla dzieci przy Szkole Podstawowej (pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Projekt przewiduje zatrudnienie kierownika świetlicy oraz dwóch wychowawców na pełne etaty. powstanie „Grupy samopomocowej” dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo projekt obejmuje zawarcie umowy zlecenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze, pod kątem psychologii, rehabilitacji i fizjoterapii, farmacji oraz doradztwa w zakresie prawnej i bankowości internetowej. Przewiduje się zatrudnienie asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika socjalnego. Ponadto projekt zakłada utworzenie dwóch mieszkań chronionych (pełny remont, pełne wyposażenie oraz bieżące funkcjonowanie - media) w części budynku FARE na ulicy Podlaskiej. Wartość projektu - 2 573 141,76 zł Wkład własny - 128 657,10 zł.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, określenia stawek podatku od środków transportowych, określenia stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec, przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zmiany uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030, uchwalenia „Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r., Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Podczas sesji zostały przedstawione informacje dotyczące: złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok; stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2019/2020 oraz dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2020 roku.

.

 

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu