16 lipca, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli dziesięć uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz ustalili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

 Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 26 czerwca w Kuratorium Oświaty w Białymstoku została podpisana umowa na wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Umowa dotyczy dofinansowania na kwotę 80 000 zł.
 • 30 czerwca odbyło się spotkanie z Panią Karoliną Cilkin w sprawie przygotowania koncepcji wykonania planów zagospodarowania pozostałych części miasta. Zaplanowano sporządzenie 10 planów zagospodarowania miasta.
 • Trwa procedura naboru na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Wpłynęła oferta od jednego kandydata. Obecnie, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, wystąpiono o opinię do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem.
 • 3 lipca do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Ciechanowca, dotycząca powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego naboru. Skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jednak z uwagi na braki formalne (anonim) skarga została pozostawiona bez rozpoznania.
 • 30 czerwca została podpisana umowa dotycząca udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości do 50% kosztów rzeczowej realizacji zadania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2 228 m w m. Kosiorki - Kolonia Kosiorki. Wartość robót budowlanych wynosi 300 051,59 zł.
 • 30 czerwca odbyło się spotkanie z projektantami i archeologiem w sprawie stacji uzdatniania wody w Radziszewie-Sieńczuch. Na spotkaniu ustalono, że konieczna jest modernizacja stacji - jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek w tym zakresie.
 • 2 lipca w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie z Premierem Rzeczypospolitej Polski, na którym Gmina Ciechanowiec otrzymała symboliczny czek na kwotę 1 444 733 zł.
 • 2 lipca zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca br.
 • 3 lipca zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu”. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 lipca br.
 • 7 lipca Gmina Ciechanowiec została poinformowana, że w odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk z budową wiat handlowych” w ramach PROW na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Podlaskiego zakwalifikował zadanie do dofinansowania w wysokości 683 081 zł.
 • 12 lipca odbyło się ponowne głosowanie w wyborach prezydenta RP. W gminie Ciechanowiec głosowało 63,05% wyborców. Obecnie na terenie Gminy Ciechanowiec zamieszkuje 7221 wyborców. W drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej chęć głosowania korespondencyjnego wyraziło 43 osób. Przez pełnomocnika głosowały dwie osoby. Do spisu wyborców dopisało się w naszej gminie 97 osób. Chęć głosowania poza terenem gminy wyraziły 452 osoby. Z czego 185 poza granicami kraju. Zaświadczenie o prawie do głosowania pobrało 69 osób.
 • 13 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania. Gmina Ciechanowiec otrzyma 17 tys. zł z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • 15 lipca nastąpiło podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego nastąpiło nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ciechanowiec działek i budynku, na terenie których mieści się Przedszkole. Przekazanie było możliwe, dzięki Zarządzeniu nr 65/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ciechanowiec.
 • Stowarzyszenie „Rodzina” i Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu informują, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 trwa nabór osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:
  - dla osoby samotnie gospodarującej 1 402 zł.
  - dla osoby w rodzinie 1 056 zł.

Osoby zainteresowane, które nie otrzymały skierowania prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w celu wydania dokumentu uprawniającego do otrzymania wsparcia w formie artykułów.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108878B w miejscowości Przybyszyn”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108889B w miejscowości Dąbczyn”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108870B we wsi Czaje-Wólka”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108870B we wsi Czaje-Wólka”, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu”, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

069