Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Wsparcie skierowano zarówno do istniejących, jak i nowo zarejestrowanych KGW. Każde koło może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. na swoją działalność. Kwota jest uzależniona od liczby osób w danym KGW. Łączna pula przewidziana z budżetu państwa na 2020 rok dla Kół Gospodyń Wiejskich to 40 milionów złotych.

Mimo trudnej sytuacji panującej w kraju, również w naszej społeczności, osoby wspierające życie kulturalne w naszej gminie pracują na pełnych obrotach.

Efektem tej pracy są dwa projekty „Ciechanowiec dla Jana Pawła II” oraz „Z zielnika księdza Kluka”, które dostały dofinansowanie w ramach FIO Podlaskie Lokalnie.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020 na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów: Moduł I - Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, Moduł II - Samopomoc, Moduł III - Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, Moduł IV - Integracja i innowacyjność.

Stowarzyszenie „Zameczek” zrealizowało projekt „Razem raźniej” współfinansowany przez Burmistrza Ciechanowca w ramach zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego młodych i starszych mieszkańców Ciechanowca, aby odseparować ich od uzależnień i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020. Aplikuj o dotację do 40 000 zł.

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.