Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

27 sierpnia odbyło się XXXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków, nawiązania współpracy z Gminą Pińczów oraz określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec

W związku z otrzymaniem przez Gminę Ciechanowiec dofinansowania do projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia naboru wniosków o grant.

Osoby, które złożyły deklarację wraz z ankietami w roku ubiegłym i wstępnie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania również mają obowiązek złożenia wniosku o grant. W razie nie złożenia wniosku o grant, ankiety i deklaracje złożone do dnia 31.08.2021 r. nie będą brane pod uwagę.

Dotacja 300 tys. zł na oświetlenie w technologii LED w gminie Ciechanowiec

Przy ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu powstanie 17 nowych punktów oświetleniowych, zmodernizowanych zostanie także 302 już istniejących.

Umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy europejskich podpisali 18 sierpnia wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Marek Malinowski. Dzięki przedsięwzięciu oświetlenie ulicy będzie w technologii LED.

 

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” - wyższe progi dochodowe, koniec dotacji na piece węglowe

Od 1lipca 2021 r. wprowadzone zostały trzy ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze".

Zwiększone zostały progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania, poszerzono listę kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie, a także stopniowo wycofuje się dotację na kotły węglowe.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z Uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30 lipca 2021 roku, Gmina Ciechanowiec otrzyma dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec" w kwocie 27 282,42 zł.

Dzięki temu możliwa będzie likwidacja wpływu azbestu na zdrowie ludzi. Realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w gminie a także na podniesienie atrakcyjności gminy i statusu ekonomicznego mieszkańców.