Ponad 5 mln złotych na zagospodarowanie terenu wokół ciechanowieckiego zalewu

Burmistrz Ciechanowca, 11 lutego podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia".

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec - lider projektu, pozyskała środki zewnętrzne w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 888 008,89 zł.

427 tys. zł dotacji otrzymał Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu na wzrost aktywności seniorów

Zarząd Województwa Podlaskiego wsparł Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu dotacją w wysokości 427 tys. zł. na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w ramach którego objętych będzie 48 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających na terenie gminy Ciechanowiec.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu. W istniejącym Klubie Seniora „Chwilowo Młodzi”, działającym przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu, zostanie zwiększona o 18 liczba miejsc oraz zostanie rozszerzona oferta zajęć. Obecnie z klubu korzysta 30 osób.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

28 stycznia, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu. kadencji 2018-2023.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej i rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r., przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030” oraz zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Podsumowanie działalności Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

W październiku 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Było to możliwe dzięki podpisaniu przez Gminę Ciechanowiec porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Prowadzenie Punktu zostało powierzone pracownikowi Urzędu Miejskiego, do którego zadań należy udzielanie informacji na temat Programu, pomoc w wypełnianiu wniosków, a także przyjmowanie ich oraz przekazywanie do siedziby Funduszu w Białymstoku.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2021 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na sprzedaż wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach powyższych obowiązków. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.