Umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic i dróg gminnych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, 30 listopada podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic w mieście i dróg gminnych.

Umowa dotyczy sporządzenia dokumentacji 13 odcinków ulic i dróg gminnych.

PGW Wody Polskie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w Ciechanowcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie opublikowało informację z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”.

Postępowanie obejmuje wykonanie dokumentacji na zbiornik na powierzchni ok. 7,0 ha powyżej mostu na drodze wojewódzkiej nr 690 (obszar nieużytkowany rolniczo i niewykorzystywany gospodarczo), który pełniłby funkcję zarówno zbiornika przeciwpowodziowego jak i retencyjnego o charakterze przepływowym z możliwością regulacji przepływu na budowli upustowej (jazie na rzece Nurzec).

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

26 listopada odbyło się XXIV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: określenia stawek podatku od środków transportowych, określenia stawek podatku od nieruchomości, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030 oraz uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

PGW Wody Polskie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w Ciechanowcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”.

Postępowanie obejmuje wykonanie dokumentacji na zbiornik na powierzchni ok. 7,0 ha powyżej mostu na drodze wojewódzkiej nr 690 (obszar nieużytkowany rolniczo i niewykorzystywany gospodarczo), który pełniłby funkcję zarówno zbiornika przeciwpowodziowego jak i retencyjnego o charakterze przepływowym z możliwością regulacji przepływu na budowli upustowej (jazie na rzece Nurzec).

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Zadobrzu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dokonano odbioru końcowego zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w Zadobrzu, na odcinku o łącznej długości 598,30 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 703 257,25 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 399 541,29 zł.