Budowa ulicy Szerokiej - powstał ciąg komunikacyjny o długości 297 metrów

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Szerokiej w Ciechanowcu. W ramach zadania powstał ciąg komunikacyjny o łącznej długości niemal 297 metrów.

Inwestycja dotyczyła budowy ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, mijanki o łącznej długości 25 m i szerokości 2 m oraz placu do zawracania o długości 22 m i zmiennej szerokości od 4,50 m do 8,20 m.

Ponad milion złotych na odnawialne źródła energii w Gminie Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi kwotę w wysokości 778 780,28 zł.

Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby budynków gminnych.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu, zgodnie z uchwałą, którą radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca 2020 r.

Zostały zakupione: 4 hełmy, 4 latarki do hełmów, 4 akumulatory i 4 mikrofogłośniki do radiotelefonu, wysysacz uniwersalny, bosak dielektryczny teleskopowy oraz defibrylator Philips.

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu. W ramach zadania przebudowano istniejący odcinek drogi gminnej Nr 108937B o łącznej długości 337 m.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i budowę oświetlenia drogowego.

Powszechny Spis Rolny 2020 - udział w spisie w drodze samospisu przez internet lub telefon

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.

Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.