165 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koce-Schaby

Zarząd Województwa Podlaskiego, 20 maja 2021 r. przyznał Gminie Ciechanowiec dotację z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 165 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Koce-Schaby.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki kruszyw łamanych na łącznej długości 1, 080 m.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE otrzyma nowy samochód asenizacyjny

Burmistrz Ciechanowca, 12 maja podpisał umowę na realizację inwestycji „Dostawa samochodu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego udrażniania rur sanitarnych oraz zamontowaną czołownicą”.

Wykonawcą zadania jest firma Firma TEST Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach. Wartość kontraktu wynosi 626.070 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - wnioski i propozycje do koncepcji

Od listopada 2020 roku trwają prace nad wykonaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia".

W rezultacie przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren wokół ciechanowieckiego zalewu, wyspa oraz tereny zalesione wokół stadionu. Ponadto powstaną m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje elementów małej architektury, tablice interaktywno-edukacyjne, wieża widokowa oraz nowe szlaki turystyczne.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

29 kwietnia odbyło się XXIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu VIII kadencji.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec” oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz nadania jej statutu.

Kolejna umowa na inwestycje drogowe podpisana - ul. Podlaska wraz ze ścieżką rowerową

Burmistrz Ciechanowca 29 kwietnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu”.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., mająca siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość kontraktu wynosi 5 787 380,23 zł.