Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej  Radziszewo-Sieńczuch - Czaje-Wólka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, 23 grudnia podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. II w km rob. 0+000 - 0+947,5”.

Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym długości 947,50 metrów.

Remonty kolejnych dróg gminnych - umowy wartości 4,5 mln zł na realizację inwestycji podpisane

Burmistrz Ciechanowca 23 grudnia podpisał kolejne umowy na realizację inwestycji drogowych: „Rozbudowa drogi gminnej - ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” oraz „Rozbudowa drogi gminnej - ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”. Wartość obu kontraktów to niemal 4,5 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczono na 29 października 2021 r. Wykonawcą obu zadań jest firma TFK ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

17 grudnia odbyło się XXV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033 oraz budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021, utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu oraz przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec".

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie Ciechanowiec wsparcie w wysokości 366 971,75 zł. na transport osób niepełnosprawnych.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Kolejne 3 miliony złotych na modernizację gminnych szkół podstawowych

W ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podlaskie samorządy uzyskały dofinansowanie na 104 projekty w wysokości 182 mln zł.

Gmina Ciechanowiec otrzymała 3 mln złotych z przeznaczeniem na modernizację budynków szkół podstawowych. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Szkoły Podstawowej w Łempicach polegać będzie na modernizacji wnętrz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.