Ponad 20 tys. zł  na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”

Gmina Ciechanowiec otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW Basiewianki w Kocach-Basiach”.

Dzięki doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”, mieszkańcy sołectwa Koce-Basie oraz miejscowości sąsiednich będę mieli możliwość zwiększenia swojej aktywności społecznej i kulturalnej.

Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec - dofinansowanie na realizację zadania

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.

W ramach zadania zostanie utworzony żłobek dla dzieci w wieku do lat 3 z terenu gminy Ciechanowiec.

Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

30 września, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz spraw bieżących.

Zakończenie prac remontowo - konserwatorskich elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Zakończono prace remontowe-konserwatorskie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu.

Całkowita wartość projektu to 334 731,92 zł, z czego 177 847,35 zł stanowiły środki własne, zaś 156 884,57 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Targowisko w Ciechanowcu zyska nowe oblicze, podpisanie umowy na modernizację

Gruntownie przebudowane zostanie targowisko w Ciechanowcu, przy trasie Ciechanowiec-Brańsk.

Umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) podpisali dzisiaj (29.09) wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło, członek zarządu Wiesława Burnos oraz burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

„Moja Woda” na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

„Moja woda” to nowy program rządu, a konkretnie: Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on załagodzić skutki suszy. Termin naboru wniosków do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.