Odbył się drugi przetarg na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się drugi nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Oznaczona numerem geodezyjnym 2212/8, o powierzchni 0,0026 ha, położona w obrębie gruntów Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00023091. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3 479,67 zł brutto (2 829,00 zł + 23% VAT).

Konsultacje projektu programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2023 roku.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy.

Projekt "Start w samodzielność" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób lub rodzin

Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych zaprasza do rekrutacji osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

45. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 27 października 2022 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, zmian w budżecie gminy na 2022 rok, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych...