Odwołane zajęcia, spotkania, koncerty, seanse i inne zaplanowane wydarzenia kulturalne

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu informuje, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną i zwiększającą się liczbę zakażeń koronawirusem ogranicza swoją działalność.

W związku z powyższym odwołane zostają: zajęcia dodatkowe, spotkania, koncerty, seanse i inne zaplanowane wydarzenia kulturalne.

Świadczenie dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej

Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawiony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Równać Szanse 2020. Można składać wnioski w konkursie grantowym o dotację do 8 500 zł na działania z młodzieżą

Rusza nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2020". Lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą.

Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Wnioski można składać do 27 października 2020 roku.

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu informuje, że zaświadczenia do ślubu konkordatowego (kościelnego) są ważne przez sześć miesięcy.

Osoby, które przełożyły termin zawarcia związku małżeńskiego powinny upewnić się, że w momencie zawarcia ślubu, zaświadczenia te będą ważne. Jeśli data ważności upływa przed nowym terminem ceremonii należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego, który je wydał, by uzyskać nowe zaświadczenia

Obwieszczenie o podziale Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Podlaskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu: