pilne Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1398 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

pilne W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz jednostki gminne czynne są zgodnie z podanymi godzinami otwarcia. Nie jest planowane skrócenie czasu pracy, jak również ich zamknięcie - funkcjonują normalnie i obsługują mieszkańców bez zmian.

Mając jednak na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców gminy Ciechanowiec i pracowników urzędu podjęto dodatkowe działania służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także innych wirusów i bakterii.

pil W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się spotkanie dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, służb bezpieczeństwa, duchowieństwa, placówek oświatowych oraz lokalnych instytucji. Podczas spotkania omówione zostały procedury bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące profilaktyki.