Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy składowaniu należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów.

Osoby wywożące nielegalnie odpady, będą z urzędu zgłaszane do organów nadrzędnych.

 

Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

 

W trosce o zdrowie pracowników oraz mieszkańców, na terenie PSZOK należy stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, tj. o stosowanie środków ochrony osobistej: jednorazowych rękawiczek oraz maseczek zasłaniających usta i nos.

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec mogą dostarczać nieodpłatnie odpady takie jak:

 

Tworzywa sztuczne

 • plastikowe butelki po napojach (bez zawartości)
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, nakrętki, inne folie

 

Metale

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

 

Papier

 • opakowania z papieru, kartonu, tektury
 • katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki
 • torby i worki papierowe

 

Inne

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • bioodpady i odpady zielone
 • popiół i żużel
 • gruz, ziemia i kamienie
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w niewielkich ilościach, pochodzące z drobnych napraw mieszkań
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV, AGD ( kompletny niezdemontowany)
 • baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • drewno
 • zużyte opony, z wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (m.in. igły i strzykawki)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmuje:

 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest
 • materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, itp.
 • odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: tłuczone szkło, eternit, papa itp.
 • szyby samochodowe
 • szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne
 • części samochodowe
 • odpady niezidentyfikowane (bez etykiet, niewiadomego pochodzenia i składu)
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
 • odpady chemiczne z nie opisaną lub nie ustaloną zawartością
 • odpady poprodukcyjne
 • opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych
 • odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
 • odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne

 

Indywidualne ustalenie godziny otwarcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

 

pobierz

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciechanowcu