Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D.

O dotacje można się ubiegać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

60 tys. zł na rozwój małego gospodarstwa

O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć każdy kto:

  • jest zarówno ubezpieczony w KRUS, jak i w ZUS
  • prowadzi działalność gospodarczą lub pracę na etacie
  • wykonuje jednocześnie działalność gospodarczą i pracuje na etacie, pod warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel:

  • 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

 

Do 500 tys. zł na inwestycje w gospodarstwie

Ta propozycja wsparcia skierowana jest do rolników, którzy planują zrealizować w swoim gospodarstwie inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników, budowie czy modernizacji budynków gospodarskich.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  • posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie wsparcia. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, 60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

 

Wnioski do 29 maja

W obu kończących się w ostatni piątek maja naborach wnioski o przyznanie wsparcia należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wnioski można przekazać w następujący sposób:

  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej
  • można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

 

 

fot. pixabay