Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Zostaną nim objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy jednostki organizacyjne. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, gospodarz jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.

 

   018

 

Cel przeprowadzania spisu rolnego

Spisy rolne mają na celu zebranie danych oraz przedstawienie struktury poszczególnych gospodarstw rolnych. Jak wynika z uzasadnienia dołączonego do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. tegoroczne badanie zostanie przeprowadzone po to by:

 • zapewnić bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, konieczną dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi
 • poddać analizie zmiany, które zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020
 • wykonać zobowiązania Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne)
 • zaktualizować statystyczny rejestr gospodarstw rolnych, a tym samym przygotować operaty do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych)

 

Jakie dane trzeba udostępnić podczas spisu rolnego?

W trakcie spisu rolnego gospodarz będzie zobowiązany do przekazania informacji dotyczących:

 • danych osobowych użytkownika gospodarstwa
 • sposobu użytkowania gruntów
 • powierzchni zasiewów
 • stosowanych form nawożenia
 • wykorzystywania środków ochrony roślin
 • pogłowia zwierząt gospodarskich
 • liczby budynków gospodarskich
 • liczby i mocy ciągników rolniczych i innych maszyn rolniczych

Warto mieć na uwadze, że wśród wiadomości udostępnionych Głównemu Urzędowi Statystycznemu trzeba też podać informacje na temat: sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, dochodu gospodarstwa domowego rolnika oraz o jego źródłach.

 

Które gospodarstwa obejmie PSR?

Badaniem tym zostaną objęte gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Do gospodarstw indywidualnych użytkowanych przez osoby fizyczne przynależą gospodarstwa rolne o powierzchni:

 • 1 ha użytków rolnych i więcej
 • poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalnej produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy

 

Sposób przeprowadzenia spisu

W ramach spisu informacje będą pozyskiwane za pomocą trzech metod:

 • samopisu internetowego
 • wywiadu telefonicznego
 • wywiadu bezpośredniego

Pierwsza z ww. opcji odbędzie się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która pojawi się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Rolnik, który nie dokona w aplikacji spisu internetowego lub nie przekaże niezbędnych danych telefonicznie będzie zobowiązany do uczestnictwa w bezpośrednim wywiadzie przeprowadzanym przez rachmistrza badania spisowego.

 

Czy trzeba uczestniczyć w spisie rolnym?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.