pilne Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1398 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, od 16 marca 2020 roku do odwołania zmieniam organizację pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

2. Do siedziby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu petenci będą wpuszczani tylko do holu przy wejściu tylnym (od parkingu przy ulicy Mickiewicza), gdzie pracownicy urzędu będą odbierać dokumenty od interesantów.

3. Interesanci zostaną wpuszczeni na teren Urzędu tylko w sprawach pilnych.

4. Pracownicy poszczególnych referatów urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zostać poproszeni o podejście do wejścia celem wyjaśnienia sprawy interesantowi. Podczas udzielania wyjaśnień należy zachować odległość minimum 1 metra.

5. Wszystkie decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

§ 2.

Pracownicy socjalni nie będą przeprowadzać wywiadów środowiskowych od 16 marca 2020 roku do odwołania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki