Infrastruktura Drukuj
11.06.2012.


Infrastrukturę techniczną Gminy Ciechanowiec stanowią:

 • drogi,
 • wodociągi,
 • kanalizacja,
 • gospodarka odpadami,
 • elektroenergetyka,
 • gazownictwo.

Drogi

Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Ciechanowiec jest i w dalszym ciągu pozostanie układ drogowy. Sieć dróg na terenie gminy stanowią drogi:

 • wojewódzkie o długości 35,66 km, wszystkie o nawierzchni asfaltowej.
 • powiatowe o długości 82 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 53,15 km
 • gminne o długości 148 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 24,4 km

Główne ciągi komunikacyjne to:

 • Warszawa – Białowieża (przez Ciechanowiec i Brańsk)
 • Ciechanowiec – Łomża
 • Ciechanowiec – Siemiatycze
 • Ciechanowiec – Wysokie Mazowieckie

Stan nawierzchni dróg na terenie gminy poprawia się sukcesywnie z roku na rok. W ciągu dwóch ostatnich lat wyasfaltowano nawierzchnię dróg na długości 9,26 km.

Wodociągi

Zaopatrzenie w wodę należy uznać za dobre. Wszystkie miejscowości zostały zwodociągowane i 99% mieszkańców gminy może korzystać z wody wodociągowej. Poza scentralizowanym systemem wodociągowym pozostała jedynie część zabudowy rozproszonej (koloniści).

Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z dwóch ujęć wodociągowych: Ciechanowiec i Radziszewo Sieńczuch. Wodociąg miejski obsługuje miasto Ciechanowiec oraz wsie: Kozarze, Zadobrze, Antonin, Bujenka, Winna-Chroły, Winna-Wypychy, Winna-Poświętna, Winna-Wilki, Winna Stara, Trzaski, Kułaki, Malec, Kostuszyn, Przybyszyn, Radziszewo Stare, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo-Króle, Pobikry, Skórzec, Kosiorki, Gaj, Ciechanowczyk, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Tworkowice.

Wodociąg wiejski obsługuje wsie: Radziszewo-Sieńczuch, Kobusy, Łempice, Czaje-Wólka, Czaje-Bagno, Czaje, Koce-Schaby, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Małyszczyn. Ogólna długość sieci wodociągowej w całej gminie wynosi 134,0 km, w tym: ze stali 2,5 km, z żeliwa 7,0 km oraz 124,5 km z rur PCV.

Celem korzystania z wody jest zapewnienie wszystkim odbiorcom ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości w niezbędnych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem. Woda pobierana jest na cele socjalno – bytowe, przemysłowe oraz przeciwpożarowe. Pobór wody dla zaopatrzenia wodociągu komunalnego nie ma ujemnego wpływu na wody podziemne ani powierzchniowe. Wydajność wodociągów znacznie przekracza pobory wody. Dobrze rozwinięty system zaopatrzenia w wodę ze zmodernizowaną w 2003 r. Stacją Wodociągową w Ciechanowcu oraz wolne moce w źródłach wody są atutem rozwoju gminy.

Kanalizacja

Ścieki sanitarne miasta Ciechanowiec prowadzone są obecnie systemem kanalizacji sanitarnej, który funkcjonuje w układzie grawitacyjnego spływu ścieków. Szkielet systemu kanalizacyjnego stanowią dwa kolektory: jeden odprowadza ścieki z południowej i wschodniej części miasta, drugi zaś z części północnej wyposażony w przepompownię przerzucającą ścieki przez rzekę Nurzec do kolektora głównego.

Oczyszczalnia ścieków położona jest poza strefą zabudowana miasta. Przyjmuje ścieki komunalne ze skanalizowanej części miasta, ścieki przemysłowe z zakładu przetwórstwa mięsnego ,,Stół Polski” i ścieki dowożone z bezodpływowych zbiorników przydomowych.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. Średniodobowy dopływ ścieków komunalnych w okresach bezdeszczowych wynosi około 1000 m3/dobę. Znaczny udział w ilości ścieków dopływających mają ścieki z zakładu ,,Stół Polski” około 160 m3/dobę, zaś ścieki dowożone to około 20 m3/dobę. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Nurzec zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Przeprowadzone, w roku 2006, prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na burzową i sanitarną znacznie poprawiły jakość ścieków oczyszczonych.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych problemów gminy, wymagających jak najszybszego rozwiązania. Gmina realizuje zapisy planu gospodarki odpadami kontynuując rozbudowę systemu zbiórki i segregacji odpadów.

Na terenie gminy Ciechanowiec funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Nowodwory, zakwalifikowane jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zostanie zamknięte na koniec 2009 roku. Powierzchnia wysypiska wynosi 1,42 ha, pojemność 21400 m3 i jest wykorzystana w około 80%. Stan techniczny składowiska odpadów nie spełnia wymogów obowiązujących w przepisach prawa, brak jest izolacji podłoża i systemu odprowadzania odcieków. Składowisko nie jest przystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych oraz zneutralizowanych w wyniku przeprowadzonych akcji ratowniczych o znamionach zagrożeń środowiska.

Prowadzone na terenie gminy akcje oraz wdrożone systemy zbiórki nie przyniosły w pełni oczekiwanych rezultatów. Od roku 2004 na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów włącznie z segregacją na składowisku odpadów.

Sukcesywnie wzrasta liczba umów na wywóz odpadów komunalnych i na dzień 01. 03. 2007 r. wynosi 740 sztuk. Na terenie gminy znajdują się 23 zamknięte wysypiska śmieci poddawane sukcesywnej rekultywacji oraz 6 ,,dzikich” wysypisk, które permanentnie są likwidowane i oznakowane zakazem wysypywania odpadów.

Elektroenergetyka

Gmina Ciechanowiec zasilana jest w energię elektryczną z istniejącej rozdzielni sieciowej 30/15 kV w Ciechanowcu. Rozdzielnia zasilona jest linią napowietrzną 30 kV z Wy­sokiego Mazowieckiego, docelowo przewidzianą na napięcie 110 kV. Rozdzielnia sieciowa wymaga przebudowy ze względu na jej wyeksploatowanie i zły stan techniczny.

Na terenie gminy znajdują się 93 stacje transformatorowe 15/0,4 kV o łącznej mocy transformatorów 8658 kVA. Taka ilość stacji transformatorowych jak i moc transformatorów są wystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Jednakże w miarę wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną zajdzie konieczność bu­dowy nowych odcinków linii napowietrznych 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV.

Istniejąca sieć elektroenergetyczna nie we wszystkich częściach gminy jest w zadowa­lającym stanie technicznym i w niektórych rejonach istniejąca napowietrzna sieć elektro­energetyczna ze względu na zbyt małe przekroje przewodów i zły stan techniczny wymagają przeprowadzenia remontu i modernizacji.

Gazownictwo

Istniejący system gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie województwa podlaskiego nie pozwala na bezpośrednie zaopatrzenie w gaz przewodowy gminy Ciechanowiec. Możliwość taka nastąpi po ewentualnym przedłużeniu gazociągu wysokiego ciśnienia z terenu gminy Szepietowo, przez teren gminy Klukowo oraz wybudowaniu stacji redukcyjnej I stopnia (na tere­nie gminy Ciechanowiec). Jednakże w sytuacji braku aktualnego programu gazyfikacji województwa trudno jest dokładniej sprecyzować możliwości zaopatrzenia gminy w gaz przewodowy.

 

 
następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl