Infrastruktura Drukuj
11.06.2012.


Infrastrukturę techniczną Gminy Ciechanowiec stanowią:

 • drogi,
 • wodociągi,
 • kanalizacja,
 • gospodarka odpadami,
 • elektroenergetyka,
 • gazownictwo.

Drogi

Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Ciechanowiec jest i w dalszym ciągu pozostanie układ drogowy. Sieć dróg na terenie gminy stanowią drogi:

 • wojewódzkie o długości 35,66 km, wszystkie o nawierzchni asfaltowej.
 • powiatowe o długości 82 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 53,15 km
 • gminne o długości 148 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 24,4 km

Główne ciągi komunikacyjne to:

 • Warszawa – Białowieża (przez Ciechanowiec i Brańsk)
 • Ciechanowiec – Łomża
 • Ciechanowiec – Siemiatycze
 • Ciechanowiec – Wysokie Mazowieckie

Stan nawierzchni dróg na terenie gminy poprawia się sukcesywnie z roku na rok. W ciągu dwóch ostatnich lat wyasfaltowano nawierzchnię dróg na długości 9,26 km.

Wodociągi

Zaopatrzenie w wodę należy uznać za dobre. Wszystkie miejscowości zostały zwodociągowane i 99% mieszkańców gminy może korzystać z wody wodociągowej. Poza scentralizowanym systemem wodociągowym pozostała jedynie część zabudowy rozproszonej (koloniści).

Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z dwóch ujęć wodociągowych: Ciechanowiec i Radziszewo Sieńczuch. Wodociąg miejski obsługuje miasto Ciechanowiec oraz wsie: Kozarze, Zadobrze, Antonin, Bujenka, Winna-Chroły, Winna-Wypychy, Winna-Poświętna, Winna-Wilki, Winna Stara, Trzaski, Kułaki, Malec, Kostuszyn, Przybyszyn, Radziszewo Stare, Radziszewo-Sobiechowo, Radziszewo-Króle, Pobikry, Skórzec, Kosiorki, Gaj, Ciechanowczyk, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Tworkowice.

Wodociąg wiejski obsługuje wsie: Radziszewo-Sieńczuch, Kobusy, Łempice, Czaje-Wólka, Czaje-Bagno, Czaje, Koce-Schaby, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Małyszczyn. Ogólna długość sieci wodociągowej w całej gminie wynosi 134,0 km, w tym: ze stali 2,5 km, z żeliwa 7,0 km oraz 124,5 km z rur PCV.

Celem korzystania z wody jest zapewnienie wszystkim odbiorcom ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości w niezbędnych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem. Woda pobierana jest na cele socjalno – bytowe, przemysłowe oraz przeciwpożarowe. Pobór wody dla zaopatrzenia wodociągu komunalnego nie ma ujemnego wpływu na wody podziemne ani powierzchniowe. Wydajność wodociągów znacznie przekracza pobory wody. Dobrze rozwinięty system zaopatrzenia w wodę ze zmodernizowaną w 2003 r. Stacją Wodociągową w Ciechanowcu oraz wolne moce w źródłach wody są atutem rozwoju gminy.

Kanalizacja

Ścieki sanitarne miasta Ciechanowiec prowadzone są obecnie systemem kanalizacji sanitarnej, który funkcjonuje w układzie grawitacyjnego spływu ścieków. Szkielet systemu kanalizacyjnego stanowią dwa kolektory: jeden odprowadza ścieki z południowej i wschodniej części miasta, drugi zaś z części północnej wyposażony w przepompownię przerzucającą ścieki przez rzekę Nurzec do kolektora głównego.

Oczyszczalnia ścieków położona jest poza strefą zabudowana miasta. Przyjmuje ścieki komunalne ze skanalizowanej części miasta, ścieki przemysłowe z zakładu przetwórstwa mięsnego ,,Stół Polski” i ścieki dowożone z bezodpływowych zbiorników przydomowych.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. Średniodobowy dopływ ścieków komunalnych w okresach bezdeszczowych wynosi około 1000 m3/dobę. Znaczny udział w ilości ścieków dopływających mają ścieki z zakładu ,,Stół Polski” około 160 m3/dobę, zaś ścieki dowożone to około 20 m3/dobę. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Nurzec zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Przeprowadzone, w roku 2006, prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na burzową i sanitarną znacznie poprawiły jakość ścieków oczyszczonych.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych problemów gminy, wymagających jak najszybszego rozwiązania. Gmina realizuje zapisy planu gospodarki odpadami kontynuując rozbudowę systemu zbiórki i segregacji odpadów.

Na terenie gminy Ciechanowiec funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Nowodwory, zakwalifikowane jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zostanie zamknięte na koniec 2009 roku. Powierzchnia wysypiska wynosi 1,42 ha, pojemność 21400 m3 i jest wykorzystana w około 80%. Stan techniczny składowiska odpadów nie spełnia wymogów obowiązujących w przepisach prawa, brak jest izolacji podłoża i systemu odprowadzania odcieków. Składowisko nie jest przystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych oraz zneutralizowanych w wyniku przeprowadzonych akcji ratowniczych o znamionach zagrożeń środowiska.

Prowadzone na terenie gminy akcje oraz wdrożone systemy zbiórki nie przyniosły w pełni oczekiwanych rezultatów. Od roku 2004 na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów włącznie z segregacją na składowisku odpadów.

Sukcesywnie wzrasta liczba umów na wywóz odpadów komunalnych i na dzień 01. 03. 2007 r. wynosi 740 sztuk. Na terenie gminy znajdują się 23 zamknięte wysypiska śmieci poddawane sukcesywnej rekultywacji oraz 6 ,,dzikich” wysypisk, które permanentnie są likwidowane i oznakowane zakazem wysypywania odpadów.

Elektroenergetyka

Gmina Ciechanowiec zasilana jest w energię elektryczną z istniejącej rozdzielni sieciowej 30/15 kV w Ciechanowcu. Rozdzielnia zasilona jest linią napowietrzną 30 kV z Wy­sokiego Mazowieckiego, docelowo przewidzianą na napięcie 110 kV. Rozdzielnia sieciowa wymaga przebudowy ze względu na jej wyeksploatowanie i zły stan techniczny.

Na terenie gminy znajdują się 93 stacje transformatorowe 15/0,4 kV o łącznej mocy transformatorów 8658 kVA. Taka ilość stacji transformatorowych jak i moc transformatorów są wystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Jednakże w miarę wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną zajdzie konieczność bu­dowy nowych odcinków linii napowietrznych 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV.

Istniejąca sieć elektroenergetyczna nie we wszystkich częściach gminy jest w zadowa­lającym stanie technicznym i w niektórych rejonach istniejąca napowietrzna sieć elektro­energetyczna ze względu na zbyt małe przekroje przewodów i zły stan techniczny wymagają przeprowadzenia remontu i modernizacji.

Gazownictwo

Istniejący system gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie województwa podlaskiego nie pozwala na bezpośrednie zaopatrzenie w gaz przewodowy gminy Ciechanowiec. Możliwość taka nastąpi po ewentualnym przedłużeniu gazociągu wysokiego ciśnienia z terenu gminy Szepietowo, przez teren gminy Klukowo oraz wybudowaniu stacji redukcyjnej I stopnia (na tere­nie gminy Ciechanowiec). Jednakże w sytuacji braku aktualnego programu gazyfikacji województwa trudno jest dokładniej sprecyzować możliwości zaopatrzenia gminy w gaz przewodowy.

 

 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl