Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008 Drukuj
07.03.2008.

W czwartek, 6 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się szkolenie rolników w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008. Osoby, które będą chciały uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza zapraszamy już od 15 marca do Urzędu Miejskiego gdzie przeszkolone osoby udzielą wszelkich niezbędnych informacji i pomogą wypełnić wnioski.
   
Do płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych zalicza się użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe plantacje oraz ogródki przydomowe. Płatności przysługują do działek rolnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 0,1 ha.
   
Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Jednak w przypadku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania pewnego obszaru w ramach gruntów objętych grupą upraw, działka rolna jest ograniczona na podstawie tego konkretnego użytkowania.
   
Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa na grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja danego roku, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i kwalifikujące się do objęcia tą płatnością, jeżeli:
 • w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
 • wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami) przez rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
   
Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności na rok 2008 w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2008roku. Osoby, które złożą wnioski jak najwcześniej będą miały możliwość ich sprawdzenia i naniesienia poprawek. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., jednakże należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
   
Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności (za wyjątkiem płatności cukrowej) rolnicy będą mogli składać do 31 maja 2008 r. Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2008 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.
   
Wniosek do pobrania wraz instrukcją jego wypełniania znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 
Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008

Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008

Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl