XVI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
30.04.2008.

Rada Miejska Gminy Ciechanowiec na swoim XVI posiedzeniu zajmowała się kilkoma ważnymi problemami. Po stałych punktach porządku obrad – uchwaleniu porządku, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, interpelacjach radnych, Rada wysłuchała sprawozdania z pracy Burmistrza pomiędzy sesjami.
   
Burmistrz przekazał informacje: o pozyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego 700 tys. zł dotacji na budowę hali sportowej przy gimnazjum, o złożeniu wniosków o dotacje unijne na dwa projekty modernizacji dróg (Skórzec i ul. 11-go listopada) na sumę ok. 3 mln. zł, o przebiegu konsultacji społecznych w sprawie “Planu Rozwoju Lokalnego” i “Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec do 2020 roku”, o ogłoszeniu konkursu dla organizacji pozarządowych na dystrybucję żywności z Banku Żywności, o rozpoczęciu zbiórki książek dla polskiej szkoły w Miednikach na Litwie, o możliwości gazyfikacji naszej gminy i poinformował o rozmowach jakie były prowadzone w sprawie ambulatorium. Ponieważ rozmowy zakończyły się fiaskiem, planowane jest przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnienie minimalnej opieki ambulatoryjnej (głównie iniekcji) w nowopowstającej przychodni lekarskiej.
   
W następnym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu i dyskusji nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za rok 2007. Po przedstawieniu przez poszczególne Komisje Rady wypracowanych stanowisk i ogólnej dyskusji, radni głosowali uchwałę o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium. Stosunkiem głosów: 8 za, 6 przeciw, przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta. W ostatnim punkcie obrad (sprawy różne) padło pytanie o konsekwencje prawne i finansowe nieudzielenia absolutorium. Odpowiadając przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że z rozmów jakie przeprowadziła z radnymi wynika, że w naszej gminie nie będzie referendum nad odwołaniem burmistrza.
   
Rada Miejska przegłosowała i przyjęła wszystkie planowane uchwały: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; zmian w budżecie; udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem (sprawa współfinansowania oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji); w sprawie skargi pani Cecylii Szmurło na działalność Burmistrza Ciechanowca. Rada Miejska, po przegłosowaniu kilku wniosków zgłoszonych przez Komisję Oświatową, uchwaliła także “Plan Rozwoju Lokalnego” i “Strategię Rozwoju Gminy Ciechanowiec do 2020 roku”.
   
„Zespół do spraw monitorowania sytuacji Szpitala w Ciechanowcu” przedstawił podsumowanie działalności i wypracowane wnioski: postulował przejęcie nieruchomości przy pl. ks. Kluka przez Samorząd Miasta, zmianę przedstawiciela Ciechanowca w Radzie Społecznej Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem oraz uzupełnienie składu „Zespołu”.

        
XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl