buy medication online
Współpraca z wolontariuszem - porozumienie o współpracy. Drukuj

Art. 44. ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na podmioty, które chcą korzystać z usług wolontariusza obowiązek zawarcia z nim porozumienia o współpracy. Świadczenia wolontariuszy na rzecz tych podmiotów są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Jeżeli wolontariusz będzie pracował przez okres dłuższy niż 30 dni, wtedy porozumienie należy sporządzić na piśmie.

Organizacja bądź instytucja która zawiera porozumienie z wolontariuszem na okres dłuższy niż 30 dni nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem. W tych wypadkach obowiązek ten przejmuje państwo. W razie wypadku wolontariusza do karty zgłoszeniowej, składanej w placówce ZUS, dołącza się porozumienie zawarte z wolontariuszem. Jednak gdy umowa jest krótsza niż 30 dni organizacja bądź instytucja, która korzysta z usług wolontariusza zobowiązana jest wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w towarzystwie ubezpieczeniowym.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card