Program
Projekt PATRZ - CZŁOWIEK! - w stronę edukacji międzykulturowej Drukuj
12.09.2013.

 

Projekt PATRZ – CZŁOWIEK! - w stronę edukacji międzykulturowej

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w projekcie PATRZ – CZŁOWIEK!

Zapraszamy na warsztaty pod hasłem "PRETEKSTY" w piątek 20 września 2013 roku o godz. 14.00 do  Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Mostowa 6 (budynek dawnej synagogi). Warsztaty potrwają do 24 września 2014 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, realizowany przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt PATRZ – CZŁOWIEK! 

W stronę edukacji międzykulturowej

W Europejskim Roku Obywateli ważne jest angażowanie się społeczeństw lokalnych w rozwiązywanie aktualnych istotnych dla danego regionu problemów  społecznych. Takim nabrzmiałym problemem w województwie podlaskim są nasilające się przejawy nietolerancji, ksenofobii, dyskryminacji osób ze względu na narodowość, rasę, religię, przekonania itd.  Za niezbędne w tej sytuacji uznajemy prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjno-artystycznych, angażujących i mobilizujących do budowania  postaw otwartości, akceptacji  i szacunku dla drugiego człowieka – zarówno młode pokolenie, jak i ich rodziców i dziadków. Kontakty z parterskimi organizacjami  na Litwie i Białorusi nawiązane poprzez  Instytuty  Polskie w Wilnie i Mińsku – umożliwią wymianę doświadczeń w tym zakresie a tym samym rozszerzenie  zakresu prowadzonych działań,   wzmocnią także dalszą współpracę. W ramach projektu realizowane będą  działania przede wszystkim o charakterze edukacyjnym  i twórczym, na które złożą się m.in. różnorodne zajęcia i warsztaty w szkołach, ośrodkach kultury, klubach, bibliotekach  prowadzone przez doświadczonych edukatorów międzykulturowych, działania artystyczne – wystawy, praca twórcza, performensy organizowane pod okiem i we współpracy z artystami, debaty i dyskusje,   praktyczne  działania na rzecz lokalnego środowiska. W 2013 r. projekt obejmie pilotażowo 4 miejscowości w województwie podlaskim (Ciechanowiec, Knyszyn, Kolno, Orla). Podsumowanie projektu odbędzie się w Białymstoku 16 listopada 2013 r. w Międzynarodowym Dniu Tolerancji (debata, wystawa, akcja plenerowa). Projekt może a nawet powinien być kontynuowany w latach następnych.  Najbardziej zaangażowani w projekt liderzy będą kierowani od 2014 r. do Szkoły Pogranicza, prowadzonej przez Fundację Pogranicze w Krasnogrudzie, gdzie będą  mogli  podnosić i uzupełniać swoje kwalifikacje i kompetencje kulturowe w zakresie działań integracyjnych, szczególnie w społecznościach wielokulturowych.   Szkoła  wyposaży uczestników projektu w narzędzia, dzięki którym będą oni mogli kontynuować i rozwijać działalność w swoich społecznościach lokalnych.

Tym projektem chcemy wpłynąć na zmianę postawy ludzi wobec inności - na opartą na zrozumieniu i szacunku. Poprzez projekt chcemy zachęcić  społeczeństwo do poznawania  praw człowieka, dzięki czemu powinien nastąpić  wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji. „PATRZ – CZŁOWIEK!” - ma także prowokować, zmusić do refleksji nad sobą, nad światem. Różnorodność kulturowa jest charakterystyczna dla współczesnej Europy i dla świata, staje się nieodłączną częścią naszej teraźniejszości i przyszłości. Świadomość tej kwestii rośnie w Polsce ciągle zbyt powoli. Pragniemy coraz mocniejszym głosem nawoływać do szacunku do wszystkich narodowości, wyznań, ras, włączając w ten „chór” przede wszystkim młode pokolenie mieszkańców naszego regionu. Współpraca w tym zakresie z  organizacjami w sąsiednich krajach – Białorusi i Litwie powinna przynieść wzajemne korzyści i poprawę w relacjach z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi nasze kraje.

Jesteśmy pewni, że różnorodne zajęcia, warsztaty prowadzone przez przygotowanych edukatorów  oraz intelektualny wysiłek włożony w prace literackie, plastyczne, performatywne – przyczynią się zarówno do wzrostu świadomości mieszkańców województwa jak i poprawy wizerunku regionu. Realizacja projektu wpłynie również na wyłonienie liderów działalności  edukacyjnej  w społecznościach lokalnych i umożliwienie im  zdobywania kompetencji kulturowych we współpracy z parterami z Białorusi i Litwy.

Tylko poprzez dialog i edukację możemy starać się zmienić świat na lepsze.

Przykładowe działania  w ramach projektu:
1.W każdej z czterech miejscowości  realizowane będą równolegle, następujące działania:
a) Wystawa plenerowa wielkoformatowa „Żyjemy razem” (już istniejąca + folder) – jako pierwszy sygnał projektu, niosąca przesłanie o niezbędności wspólnej, zgodnej koegzystencji, mimo istniejących między ludźmi różnego rodzaju różnic.
b) Zajęcia edukacyjne  realizowane we współpracy z wybraną placówką – szkołą, biblioteką, ośrodkiem kultury lub organizacją pozarządową, na które , w zależności od inwencji, możliwości i charakteru miejscowości, składać się będą:
- tzw „Żywa Biblioteka”,
Pomysł zrodził się w Danii w 2000 r., autorami byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji "Stop Przemocy". W ciągu ostatnich lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w 45 krajach na świecie. Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie z nią spotkanie, stąd propozycja by Żywymi Książkami byli przykładowo: Rom, muzułmanin, osoba czarnoskóra, osoba niewidoma, osoba na wózku inwalidzkim, uchodźca itd. Rozmowa z reprezentantami dyskryminowanych grup pozwala na zweryfikowanie swoich poglądów.
- działania na rzecz lokalnego środowiska (np. pomoc osobom starszym, organizacja czasu dla osób chorych, prace porządkowe w miejscach pamięci itp)
- warsztaty dot. stereotypów i uprzedzeń oraz praw człowieka realizowane przez przygotowanych edukatorów,
- zajęcia literackie i plastyczne – wyrażanie w formie hasła, wiersza, eseju lub wypowiedź plastyczna dot. przeżyć i doświadczeń uczestników zajęć - związanych z tematem projektu,
- pisanie listów do przyszłych pokoleń – działanie związane z pogłębianiem refleksji o sobie, swojej wiedzy i stanie świadomości o otaczającym świecie,
- udział w ulicznych artystycznych działaniach performatywnych przygotowanych przez zespół młodych artystów i uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu – prowokujących do zastanowienia się nad kondycją człowieka we współczesnym świecie,
2. Podsumowaniem projektu będzie przygotowanie i ekspozycja wystawy wielkoformatowej w Białymstoku będącej dokumentacją przeprowadzonych działań w czterech ww. miejscowościach. Otwarcie wystawy w Światowym Dniu Tolerancji – 16 listopada, połączone będzie:
- ze spotkaniem uczestników projektu, studentów kierunków pedagogicznych i innych zainteresowanych osób z filozofem – profesorem Tadeuszem Gadaczem.
- z akcją plenerową pt. Fontanna Tolerancji (realizowaną przez artystę plastyka Katarzynę Zabłocką).
W następnym roku wystawa będzie wędrowała  kolejno do czterech miejscowości, w których realizowany był projekt.

W zależności od pozyskania  środków finansowych oraz od potrzeb, projekt będzie kontynuowany w latach następnych,   w kolejnych miejscowościach, równolegle będzie przygotowywana publikacja z opisanymi działaniami i scenariuszami zajęć. Wydawnictwo będzie  przekazywane do szkół i innych placówek zainteresowanych projektem.

Współraca z Instytutami Polskimi w Mińsku i Wilnie:

Debaty zorganizowane we współpracy z  Instytutami  Polskimi w Mińsku i Wilnie z udziałem edukatorów, liderów projektu z województwa podlaskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji na Białorusi i w Litwie związane będą z omówieniem i wymianą doświadczeń dot. działań promujących wielokulturowość i postawy otwarte wobec inności -  w środowiskach lokalnych.

Proponujemy, aby były to dwie debaty jednodniowe w gronie ok. 40-50 osób – przedstawicieli samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się kształtowaniem otwartych postaw obywatelskich oraz  zmieniających świadomość obywateli – na wrażliwą na drugiego człowieka, kulturę i różne działania prospołeczne i prodemokratyczne. Z naszej strony w debatach weżmie udział ok. 10 osób.  Przyjedziemy z materiałem filmowym i  inną dokumentacją  związaną z realizacją projektu. Debaty powinny się odbyć w okresie między 18 a 28 listopada 2013 r.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

Efektem zrealizowanego działania będzie:
1. Przygotowanie lokalnych społeczeństw do  aktywnego działania  upowszechniającego postawy tolerancji, otwartości i akceptacji „innych“.
2.Wyłonienie liderów i dalsze ich kształcenie do działań  w wielokulturowych środowiskach we współpracy z organizacjami na Białorusi i Litwie.
3.Uruchomienie wyobraźni, przełamanie stereotypowego myślenia na temat innych kultur – poprzez artystyczne działania performatywne.
4.Wywołanie  poczucia wspólnoty w zespołowym działaniu, kształtowanie postaw obywatelskich.
Ponadto projekt, dzięki różnorodności działań - powinien uwrażliwić uczestników na  przejawy nietolerancji, nierównego traktowania ludzi różnych wyznań, narodowości, poglądów, statusu społecznego itd.

Rezultaty materialne (trwałe) zadania:

1. Wystawa wielkoformatowa plenerowa „Żyjemy Razem”, 21 plansz, prezentacja w 4 miejscowościach województwa podlaskiego,
2. Wystawa wielkoformatowa plenerowa „Patrz – człowiek!”, podsumowująca projekt, 21 plansz, prezentacja w Białymstoku,
3. Folder do wystawy wielkoformatowej plenerowej „Patrz – człowiek!”, w nakładzie 1000 szt.
Poprzez nagłośnienie w mediach – projektu oraz końcowych, podsumowujących działań, jak wystawa „Patrz – człowiek!”, debata, akcja plenerowa „Fontanna Tolerancji“ – oddziaływanie projektu powinno mieć szeroki zasięg. Taka forma edukacji powinna  wpłynąć na zmianę  postrzegania przez społeczeństwo wielokulturowości – na takie, które jest  zjawiskiem pozytywnym, wzbogacającym wzajemne relacje.

Projekt realizuje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel. 85 66 54 145, e-mail: edyta.jurkiewicz@wrotapodlasia.pl, katarzyna.kloczko@wrotapodlasia.pl

Więcej informacji: www.wrotapodlasia.pl

Projekt PATRZ – CZŁOWIEK! - w stronę edukacji międzykulturowej
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl