Co z tym azbestem? Drukuj
12.03.2014.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Na terenie Gminy Ciechanowiec dachy na 1867 budynkach pokryte są wyrobami azbestowymi. Trzeba do końca 2032 roku usunąć 5 835,29 ton. Gmina Ciechanowiec sukcesywnie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na swoim terenie.

Znany od kilku tysięcy lat azbest należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Ze względu na takie zalety jak: odporność na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, w czasie ostatnich 100 lat był stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych (m.in. eternitu) i elewacyjnych, a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników rakotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka opłucnej). W związku z tym w 1997 roku zakazano stosowania wyrobów azbestowych, a ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku zakwalifikowała azbest do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Usuwaniem wyrobów azbestowych powinna zajmować się specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez właściwego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte. Od 2002 r. realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również rosnącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzono Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032.

W grudniu 2008 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec uszkodzonych podczas huraganu w dniach 16-17 sierpnia 2008 r.”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 8 340,86 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych na skutek sierpniowego huraganu. W rezultacie na terenie Gminy Ciechanowiec unieszkodliwiono 23,2 t wyrobów zawierających azbest.

W okresie od lipca do września 2009 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 55 214,67 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż elementów konstrukcyjnych zawierających azbest, pakowanie, oznakowanie, załadunek, zważenie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 38 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 2 obiektach gminnych. W rezultacie na terenie Gminy Ciechanowiec unieszkodliwiono 99,79 t odpadów zawierających azbest.

W okresie od maja do września 2010 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 35 525,07 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 53 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 3 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 153 tony odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

W okresie od sierpnia do września 2011 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 73 499,52 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 51 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 5 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 148,65 tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

W  2013 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację otrzymaliśmy dotację w kwocie 43 610,88 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 38 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 1 obiekcie gminnym. W rezultacie unieszkodliwiono 112,2 tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

Kolejna akcja związana z usuwaniem azbestu odbędzie się w 2014 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznał dofinansowanie na ten cel. Planuje się odbiór, transport i utylizację 93,84 t wyrobów zawierających azbest z 37 gospodarstw należących do osób fizycznych.

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
w latach 2008-2013
Wkład własny
[zł]
WFOŚiGW
NFOŚiGW
[zł]
Razem
[zł]
Liczba gospodarstw
(osoby fizyczne +
własność gminy)
Azbest usunięty [t]
Odbiórw tym demontaż

42463,13

216191,00

258654,13

199 + 11

536,840

50,047

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl