buy medication online
 
XXXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.04.2014.

Na XXXVII sesji Rada Miejska zdecydowała  o odrębnych obwodach głosowania, zmianach w budżecie gminy na 2014 rok, uchwaliła statut Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ciechanowcu i przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy.

W czasie posiedzenia radni przyjmując wszystkie zaplanowane uchwały zgodzili się na udzielenie Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 11 205 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; ustalili na 2000 m minimalną odległość uwzględnianą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec” dla elektrowni wiatrowych; zatwierdzili na kolejny rok taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jakie obowiązywały od 1 czerwca 2013 r.; ustalili stawki, sposób poboru i terminy płatności opłaty targowej; zadecydowali o zakazie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zmienili uchwałę o porozumieniu Gminy Ciechanowiec z Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice-Glinna.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card