Inwestycje w 2014 roku Drukuj
14.05.2015.

 

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec – 15 990 zł:

  -  9 840 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch,
  - 6 150 zł – opracowanie dokumentacji  technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z wykonaniem przykanalika pod drogą, ścieku z kamienia polnego i zjazdów w m. Zadobrze.
   
 • Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec  – 316 475,19 zł.

  Zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec – część I” obejmujące przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108864B Kobusy – Radziszewo Stare na odcinku w km rob. 1+878 do 2+289, o łącznej długości 0,411 km zrealizowano ze środków własnych.

  W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i łącznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), podbudowę z kruszywa naturalnego z 35% dodatkiem kruszyw łamanych o łącznej gr. 30 cm, warstwę odcinającą z piasku o gr. 10 cm, pobocza żwirowe o szer. 1–1,5 m i gr. 10 cm, przebudowano istniejące zjazdy i przepusty drogowe oraz ustawiono nowe oznakowanie pionowe drogi. Wartość robót budowlanych – 312 662,19 zł i nadzór inwestorski – 3 813 zł.

 • Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki – 697 069,72 zł.

  Zadanie zostało  dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2011-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

  Uszkodzony w 2013 roku przez wody powodziowe drewniany most został rozebrany  a w jego miejscu wybudowany został nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowo-stalowej i nawierzchni bitumicznej. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostały dojazdy do nowego obiektu o nawierzchni bitumicznej oraz umocnione skarpy i dno koryta rzeki Kukawka w ograniczeniu obiektu. Wartość robót budowlanych – 689 074,72 zł i nadzór inwestorski – 7 995 zł.

  Wysokość dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosła 547 815 zł, wkład własny 149 254,72 zł.

 • Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną – 713,40 zł.

  Wykonano 2 tablice informacyjne w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec”, z czego: środki własne wyniosły 149,82 zł, a środki unijne 563,58 zł.

  Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2014 roku i trwać będzie do I połowy 2015 roku. W wyniku tej zmiany rozliczenie częściowe i końcowe zadania nastąpi w I połowie 2015 roku.

 • Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn – 27 224,21 zł.

  - I etap: wykonanie przyłącza kablowego o długości 19 m, złącza kablowego i obwodu oświetlenia ulicznego o długości 455,5 m i montażu 3 opraw oświetleniowych 70W,
  - II etap: wykonanie konstrukcji stalowej i osprzętu linii napowietrznej nN, wykonanie obwodu oświetleniowego o długości 382 mb, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych – 4 szt., montaż zabezpieczeń (bezpieczników i odgromników) oraz wykonanie uziemień.

  Projekt zrealizowany przez Gminę Ciechanowiec ze środków własnych

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciechanowiec – 13 897,77 zł.

  W ramach zadania wykonano:

  - opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego do zasilania nieruchomości zabudowanych położonych w zabudowie kolonijnej wsi Wojtkowice-Glinna – 2 460 zł,
  - przyłącze wodociągowe z rur: PE Ø63 o długości 150 m, PE Ø40 o długości 4 m i PE Ø32 o długości 37 m, w granicach pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej na działce ozn. nr ewid. gruntów 236 położonej w ograniczeniu wsi Wojtkowice-Glinna wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej Gminy Perlejewo w pasie drogowym drogi gminnej dojazdowej na działce ozn. nr ewid. gruntów 76/8 położonej w ograniczeniu wsi Głody, gm. Perlejewo do zasilania nieruchomości położonych w zabudowie kolonijnej wsi Wojtkowice-Glinna – 10 000 zł,
  - przyłącze wodociągowe z rur: PE Ø32 o długości 7 m w granicach pasa drogowego drogi gminnej Nr 108885B Wojtkowice-Glinna wieś do zasilania budynku mieszkalnego na działce ozn. nr geod. 79 położonej we wsi Wojtkowice-Glinna - 1 437,77 zł.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 25 891,29 zł.

  W ramach zadania wykonano:

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem istniejącego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Kościuszki w Ciechanowcu – przyłącze sanitarne z rur PVC Ø160 o długości 55 m, 3 przyłącza do granic nieruchomości z rur PVC Ø160 o łącznej długości 7 m, przyłącze wodociągowe z rur PE Ø40 o długości 50 m, 3 przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości z rur Ø32 o łącznej długości 6 m  – 9 732,25  zł,
  - przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego z rur PE Ø32 o długości 77 m do zasilania budynku mieszkalnego w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu – 3 007,90 zł,
  - przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego z rur PVC Ø90 o długości 242m do zasilania 2 budynków mieszkalnych w ul. Szerokiej w Ciechanowcu  - 13 151,14 zł.

 • Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób  – 517 972,52 zł.

  W ramach zadania wykonano roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń dawnej kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby domu samopomocy oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia w postaci sprzętu biurowego i rehabilitacyjnego, wyposażenia kuchennego, mebli i sprzętu AGD i RTV.

  Wartość zadania wyniosła 517 972,52 zł, w tym: dokumentacja techniczna – 15 000 zł, roboty budowlane – 397 197,98 zł, nadzór inwestorski – 3 970 zł i pierwsze wyposażenie – 101 804,54 zł. Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 499.002,52 zł, pozostałe środki stanowiły środki własne Gminy Ciechanowiec i wyniosły 18 970 zł.

 • Zakup pługu śnieżnego dla sołectwa wsi Kułaki  – 6 000 zł.

  W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kułaki zakupiono podwieszany czołowy pług śnieżny.

 • Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Wojtkowicach Starych  – 25 000 zł.

  Zakupiono używany pojazd strażacki marki STAR 266/691

  Dofinansowanie w wysokości 15 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pozostałe środki w wysokości 10 000 zł stanowią wkład własny Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup motopompy pływakowej dla OSP Radziszewo-Króle – 5 500 zł.

  W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Radziszewo-Króle dokonano zakupu motopompy pływakowej wraz z prądownicą i oświetleniem typu „szperacz”.


 • Zakup sprzętu komputerowego – projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności...”  – 45 915,90 zł.

  Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy udziale jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, przeprowadzono szkolenia pracowników z systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz zamontowano nowy serwer w budynku Urzędy Miejskiego w Ciechanowcu.

  Wartość zadania w części Gminy Ciechanowiec wyniosła 45 915,90 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych – 39 028,51 zł, zaś środki własne JST – 6 887,39 zł.

 • Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 7 335,40 zł.

  W ramach zadania zakupiono program informatyczny „ARISCO GOMIG” firmy Arisco niezbędny do zarządzania nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechanowiec.

 •  Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0,00 zł.

  Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w ramach projektu obejmuje obszar: Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze, Gminy Perlejewo, Gminy Ciechanowiec, Gminy Grodzisk, Gminy Dziadkowice, Gminy Milejczyce, Miasta Siemiatycze, Miasta Brańsk, Gminy Brańsk, Gminy Rudka, Gminy Nurzec – Stacja.

  W I połowie 2014 roku wyłoniony został Inżynier Kontraktu, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadnia, a także nadzór nad jego realizacją i końcowe rozliczenie projektu. W 2014 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe (pierwsze postępowanie zostało unieważnione) i wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, dostawę urządzeń aktywnych, operowanie na zasadzie operatora operatorów w okresie 7 lat wybudowaną nadbużańską szerokopasmową siecią dystrybucyjną, utrzymanie usługi bezpłatnego limitowanego dostępu do Internetu dla sieci PIAP-ów i promocję nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjne.

  Realizacja rzeczowa projektu zakończy się w 2015 roku.

 • Centrum IV Rozbioru Polski – 0,00 zł.

  Zadanie nie jest realizowane z powodu nie uzyskania dofinansowanie projektu pod nazwą „Centrum IV Rozbioru Polski” w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja Dziedzictwa Narodowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 I Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl