Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2016 rok Drukuj
04.01.2016.

Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2016 r.
I kwartał
1. Podsumowanie pracy rady za 2015 rok.
2. Uchwalenie budżetu na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
4. Informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie oraz potrzeb z tym związanych.
5. Informacja Kierownika Komisariatu Policji w Ciechanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2015 rok.
6. Informacja na temat funkcjonowania i kosztów utrzymania świetlic w gminie Ciechanowiec

II kwartał
1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2015 roku.
2. Informacja Podinspektora Oświaty o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
3. Sprawozdanie Referatu Promocji z pracy realizacji zadań (przedsięwzięć) związanych z szeroko pojętą promocja miasta i gminy oraz wykonywania innych prac za rok 2015.
4. Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2015 rok:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu,
 - Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowcu,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
 - Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu,
 - Przedszkola w Ciechanowcu w tym całkowity koszt utrzymania 1 dziecka za rok 2015.
 - Szkoły - tylko koszt utrzymania 1 ucznia w 2015 r. w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjum.
5. Szczegółowe sprawozdanie z przychodów i rozchodów utrzymania targowicy w 2015 r.
6. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2015 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne w tym unijne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

III kwartał

1. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2015 rok gminnych jednostek:
 - Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Ciechanowiec.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
5. Informacja Podinspektora Oświaty o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego oraz nowej reformy oświatowej.

IV kwartał
1. Informacja Podinspektora Oświaty o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezrobocia w gminie Ciechanowiec w roku 2016 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2017 rok.

Planowane terminy sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu
w 2016 roku godz. 9.00

 miesiąc dzień tygodnia
Styczeń21 (czwartek)
Luty15 (poniedziałek)
Marzec21 (poniedziałek)
Kwiecień18 (poniedziałek)
Maj23 (poniedziałek)
Czerwiec20 (poniedziałek) - absolutorium
Lipiec-
Sierpień22 (poniedziałek)
Wrzesień26 (poniedziałek)
Październik24 (poniedziałek)
Listopad14 (poniedziałek)
Grudzień 19 (poniedziałek) w razie potrzeby 29 (czwartek)

  
                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
Eugeniusz Święcki 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl