buy medication online
 
XXX sesja Rady Miejskiej Drukuj
20.10.2017.

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, w sprawozdaniu z prac między sesjami, Burmistrz poinformował między innymi o stanie przebudowy i rozbudowy ulicy Długiej oraz przebudowy budynku nowej biblioteki przy ul. Mostowej, przypomniał także o utrudnieniach na drodze w kierunku Siemiatycz spowodowanych modernizacją drogi wojewódzkiej Nr 690 Ostrożany – Ciechanowiec oraz ogłosił, że firmy remontujące drogę poszukują pracowników.

Burmistrz powiedział także o dwóch konsultowanych dokumentach: projekcie „Programu współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz projekcie „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów”. Spotkanie w ramach konsultacji Programu Współpracy odbędzie się we wtorek, 24 października, w siedzibie COKiS. 

W kolejnej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmiany te obejmują między innymi zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola w Ciechanowcu o kwotę 85 tysięcy złotych. Uchwała przeszła  dwunastoma głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących. Do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej została wprowadzona dodatkowa uchwała w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, która została przyjęta jednogłośnie.

Radni wysłuchali informacji na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz karetki pogotowia w Ciechanowcu oraz odczytali pismo Marszałka Województwa Podlaskiego, z którego wynika, że zespół specjalistyczny karetki w Ciechanowcu zostanie utrzymany. 

Przewodniczący poinformował, że radni przeczytali informacje o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2016/2017 oraz sprawozdanie z działalności COKiS - dokumenty te są dostępne do wglądu w biurze rady.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card