XXXIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
23.01.2018.

XXXIV sesja Rady Miejskiej poświęcona była głównie przyjęciu sprawozdań z działalności stałych komisji rady i z działalności Rady Miejskiej za 2017 rok. Na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca  na sesji gościł kierownik siemiatyckiego oddziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z Białegostoku, który poinformował o nowym harmonogramie określającym dokładne daty odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

Wyjaśnił, że w celu obniżenia kosztów, firma zaproponowała wprowadzenie szarych worków na popiół i żużel, które będą odbierane razem z innymi odpadami segregowanymi. Poinformował, że samochody MPO wyposażone są w kamery, a pracownicy mają aparaty fotograficzne, dzięki którym mogą udokumentować niewłaściwą segregację lub fakt niewystawienia kosza. Odpowiadał też na pytania z sali, rozwiewając zgłaszane wątpliwości.

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec i Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zostały opublikowane 19 stycznia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będą obowiązywały od 3 lutego 2018 roku.

Głównym tematem sesji były sprawozdania z działalności w 2017 roku stałych komisji i Rady Miejskiej. W tym czasie Rada Miejska podjęła 56 uchwał, z których 31 zostało objętych nadzorem Wojewody i 21 nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej. 17 uchwał stanowiło prawo miejscowe i zostało przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 3 uchwały zostały unieważnione przez nadzór Wojewody Podlaskiego oraz 3 zmienione i poprawione zgodnie z sugestią nadzoru. Oprócz tego Rada przyjęła sprawozdania z realizacji: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechanowiec w roku 2016"; "Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok"; "Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku"; "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku"; wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok; realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku i działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Ponadto Rada przyjęła informacje: o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym; realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży; ocenie zasobów pomocy społecznej; stanie dróg gminnych, chodników i oświetlenia oraz propozycje inwestycji; ocenie stanu zieleni miejskiej i małej architektury oraz planowanych inwestycjach; placach zabaw, charakterystyce, potrzebach oraz przygotowaniu do sezonu; umorzeniach podatków w 2016 r.; naborze do przedszkola i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018; stanie przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim; ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; planie remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji; analizie projektów organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018; stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. oraz przygotowaniu miasta do „Święta Chleba”; ocenie wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE”; realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; wydatkach na placówki oświatowe w Gminie Ciechanowiec; stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2016/2017; przygotowaniu miasta do sezonu zimowego; gospodarce ściekowej z uwzględnieniem planowanych modernizacji oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnych.

Większość decyzji Rady poprzedzona była opiniami Komisji, które w roku 2017 pracowały według przyjętych planów pracy dostosowanych do tematyki sesji, oraz na posiedzeniach zwołanych w celu zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji zwołanych na wniosek Burmistrza. Komisje odbyły łącznie 22 posiedzenia, w tym 8 wspólnych. Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń wypracowując 58 opinii i 17 wniosków; Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu odbyła 4 posiedzenia, wypracowując 53 opinie i 17 wniosków; a Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbyła 4 posiedzenia, które zaowocowały 55 opiniami i 22 wnioskami.

Sesja zakończyła się dyskusją mieszkańców na temat perspektyw rozwoju gminy.

          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Koncert "Gram mojej Mamie"
COKiS zaprasza na koncertCiechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na koncert "Gram mojej Mamie" w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, który odbędzie się w sobotę 26 maja... »»
 
Rodzinny Dzień Dziecka
Zaproszenie na Rodzinny Dzień DzieckaZapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 27 maja. W programie wiele atrakcji, a wśród nich: animacje „Trolle w krainie szczęścia”, spławikowe zawody rodzinne, pokazy służb... »»
 
Mobilna Akademia Młodych Orłów w Ciechanowcu
Mobilna Akademia Młodych Orłów w CiechanowcuPolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów i wszystkich chętnych, które odbędzie się w Ciechanowcu 22 maja... »»
 
Oddaj krew - czekamy 5 czerwca w Ciechanowcu
Oddaj krew - uratuj życie!RCKiK w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi, która odbędzie się 5 czerwca (wtorek) w Ciechanowcu w godz. 9.00-13.00... »»
 
KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika
Logo KRUSKRUS przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS... »
 
Komunikat o pojawieniu się mączniaka prawdziwego
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin WIORiN w Białymstoku informuje o pojawieniu się mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego... »»
 
UTW zaprasza na wykłady
Komunikat w sprawie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Ciechanowcu uczestniczy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", realizowanym  przez Instytut Działalności... »»
 
Gotowi na RODO
logo NGO
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Dla wielu organizacji pozarządowych i innych instytucji dostosowanie się do jego postanowień to wyzwanie... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl