XXXIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
23.01.2018.

XXXIV sesja Rady Miejskiej poświęcona była głównie przyjęciu sprawozdań z działalności stałych komisji rady i z działalności Rady Miejskiej za 2017 rok. Na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca  na sesji gościł kierownik siemiatyckiego oddziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z Białegostoku, który poinformował o nowym harmonogramie określającym dokładne daty odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

Wyjaśnił, że w celu obniżenia kosztów, firma zaproponowała wprowadzenie szarych worków na popiół i żużel, które będą odbierane razem z innymi odpadami segregowanymi. Poinformował, że samochody MPO wyposażone są w kamery, a pracownicy mają aparaty fotograficzne, dzięki którym mogą udokumentować niewłaściwą segregację lub fakt niewystawienia kosza. Odpowiadał też na pytania z sali, rozwiewając zgłaszane wątpliwości.

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec i Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zostały opublikowane 19 stycznia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będą obowiązywały od 3 lutego 2018 roku.

Głównym tematem sesji były sprawozdania z działalności w 2017 roku stałych komisji i Rady Miejskiej. W tym czasie Rada Miejska podjęła 56 uchwał, z których 31 zostało objętych nadzorem Wojewody i 21 nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej. 17 uchwał stanowiło prawo miejscowe i zostało przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 3 uchwały zostały unieważnione przez nadzór Wojewody Podlaskiego oraz 3 zmienione i poprawione zgodnie z sugestią nadzoru. Oprócz tego Rada przyjęła sprawozdania z realizacji: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechanowiec w roku 2016"; "Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok"; "Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku"; "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku"; wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok; realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku i działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Ponadto Rada przyjęła informacje: o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym; realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży; ocenie zasobów pomocy społecznej; stanie dróg gminnych, chodników i oświetlenia oraz propozycje inwestycji; ocenie stanu zieleni miejskiej i małej architektury oraz planowanych inwestycjach; placach zabaw, charakterystyce, potrzebach oraz przygotowaniu do sezonu; umorzeniach podatków w 2016 r.; naborze do przedszkola i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018; stanie przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim; ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; planie remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji; analizie projektów organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018; stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. oraz przygotowaniu miasta do „Święta Chleba”; ocenie wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE”; realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; wydatkach na placówki oświatowe w Gminie Ciechanowiec; stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2016/2017; przygotowaniu miasta do sezonu zimowego; gospodarce ściekowej z uwzględnieniem planowanych modernizacji oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnych.

Większość decyzji Rady poprzedzona była opiniami Komisji, które w roku 2017 pracowały według przyjętych planów pracy dostosowanych do tematyki sesji, oraz na posiedzeniach zwołanych w celu zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji zwołanych na wniosek Burmistrza. Komisje odbyły łącznie 22 posiedzenia, w tym 8 wspólnych. Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń wypracowując 58 opinii i 17 wniosków; Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu odbyła 4 posiedzenia, wypracowując 53 opinie i 17 wniosków; a Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbyła 4 posiedzenia, które zaowocowały 55 opiniami i 22 wnioskami.

Sesja zakończyła się dyskusją mieszkańców na temat perspektyw rozwoju gminy.

          Sesja Rady Miejskiej 
 

Informator

Szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2019
Logo ARiMRW związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2019, ARiMR zaprasza rolników... »»
 
Bezpłatne szkolenie dla rolników
Bezpłatne szkolenie dla rolnikówBurmistrz Ciechanowca oraz firma Agroekspert Kaczyńscy zapraszają 6 marca 2019 r. o godz. 11.00  do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na bezpłatne szkolenie dla rolników... »»
 
Bezpłatne badania mammograficzne
21 lutego 2019 roku w Ciechanowcu można będzie wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Na badanie może zarejestrować się każda kobieta w wieku od 50 do 69 lat... »»
 
Spotkanie informacyjne poświęcone nowej ofercie grantowej NIW
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zaproszenie na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich - nowej ofercie grantowej Narodowego Instytutu Wolności... »»
 
Godziny otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i Pobikrach
Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Nastąpiła zmiana godzin otwarcia w miesiącu lutym filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i filii w Pobikrach... »»
 
Podziękowania dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
Podziękowania dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu składa podziękowanie Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu za wsparcie finansowe w postaci 2500 zł... »»
 
Cykl Turniejów Tenisa Stołowego open dla dorosłych
COKiS zaprasza na Turniej Tenisa StołowegoOd niedzieli 27 stycznia 2019 r. w hali sportowej COKiS przy ul. 11 Listopada 5A trwa Cykl Turniejów Tenisa Stołowego w kategorii open dla dorosłych...  »»
 
Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej 22.02.2019 r.
PGEPGE Dystrybucja Oddział Białystok informuje, iż w związku z pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl