XXXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.06.2018.

26 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.”.
1)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok;
2)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2017 rok.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego;
2)    zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3)    udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem;
4)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
5)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec;
6)    oświadczenia woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski;
7)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.
8.Informacja na temat sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec.
9.Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji.
10.Analiza projektów organizacyjnych szkół 2018/2019.
11.Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym.
12.Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne w tym unijne.
13.Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14.Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.
16.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Sprawy różne i wnioski.
18.
Zamknięcie posiedzenia.
 
                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 Zygmunt Józef Kosk
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl