buy medication online
 
XXXIX sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.07.2018.

Na początku posiedzenia radni zadecydowali o rozszerzeniu porządku dziennego sesji w punkcie 6 o uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec; odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o podpisaniu umów na "Przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice", która ma potrwać do 14 września; "Przebudowę i rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu", termin ukończenia prac to 15 października; "Przebudowę drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare"; rozstrzygnięciu przetargu na "Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec", który zakończy się w październiku. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w latach 2018–2019” w wysokości 15 500 zł (10 333 w 2018 r. i 5167 w 2019 r.), co stanowi 30% wnioskowanej kwoty. Ze środków własnych gminy zostaną sfinansowane prace na ul. Ogrodowej i ul. Sienkiewicza, gdzie w ciągu dwóch tygodni zostanie zamontowane oświetlenie. Trwają ostatnie ustalenia z mieszkańcami przed wystąpieniem o pozwolenie na przebudowę ul. Wąskiej.

Z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”, który w celu uzyskania opinii został przekazany Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która już odpowiedziała i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, która jeszcze uzgadnia dokument. Jednocześnie do 8 sierpnia trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko". PZDW w Białymstoku zakończył inwentaryzację dotychczasowych prac i ogłosił przetarg na: "Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany".

Burmistrz poinformował także o końcowych pracach na drodze powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km, gdzie Gmina Ciechanowiec pokrywa 25% kosztów przebudowy; o tym, że do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło 321 zgłoszeń strat w płodach rolnych spowodowanych suszą; oraz o planowanym na 3 sierpnia podpisaniu aktu przekazania nieruchomości na rzecz repatriantów.

Radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały. W uchwale w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca uwzględnili wniosek najbardziej obniżający dotychczasowe zarobki Burmistrza: obecnie jest to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200 zł, dodatek funkcyjny 1600 zł, dodatek specjalny w wysokości 32% dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zawiera spis miejsc, w których odbywają się imprezy okolicznościowe i festyny: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; stadion, teren wokół zalewu i wyspa; budynek Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Mostowej; Muzeum Rolnictwa; strzelnica myśliwska w Malcu; teren przyległy do Stacji Paliw w Zadobrzu; hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (w czasie zjazdu absolwentów); budynki świetlic wiejskich, remiz strażackich i place wokół nich w miejscowościach: Winna-Chroły, Ciechanowiec, Bujenka, Pobikry, Kosiorki, Malec, Tworkowice, Wojtkowice Stare, Skórzec, Radziszewo-Sieńczuch, Kozarze, Radziszewo-Króle, Czaje-Wólka, Koce-Schaby, Koce-Basie, Koce-Piskuły.

Radni podjęli też decyzję o skierowaniu do Burmistrza Ciechanowca dwóch wniosków: o przekazanie od 1 stycznia 2019 r. obiektów sportowych i hali COKiS przy ulicy 11 Listopada w zarząd Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz o przygotowanie regulaminu budżetu obywatelskiego jako formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card