Program
Burmistrz Ciechanowca informuje... Drukuj
14.01.2019.

Burmistrz Ciechanowca informuje, że w związku z podjęciem uchwały Nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5393) od dnia 1 lutego 2019 r. Gmina Ciechanowiec nie będzie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm. dalej - „ucpg”) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ucpg, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ucpg - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

W związku z powyższym proszę o zawarcie stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych od lutego 2019 r.

Jednocześnie informuję, że w celu usprawnienia podpisywania umów, w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (pokój nr 18) w terminie od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. zostaną udostępnione pomieszczania dla podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

                                                 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px