Sołectwo Przybyszyn


Obszarem działania sołectwa są wsie: Przybyszyn i Kostuszyn.
Przez teren sołectwa przepływa lewobrzeżny dopływ Nurca - Mścichówka.

SołtysDorota Monika Deniziak

Rada SołeckaKrzysztof Kołtek
                             
Jerzy Wojtkowski

Radny – Tadeusz Łopaciuk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 207
        Przybyszyn – 178
        Kostuszyn – 29

Warto wiedzieć

Kaplica dojazdowa pw. Św. Franciszka z Asyżu

Ochotnicza Straż Pożarna – Przybyszyn
typ „M”


Handel detaliczny obwoźny art. przemysłowymi i spożywczymi – I. Deniziak,
Krawiectwo konfekcyjne damskie ciężkie i męskie – J. Kuczabo,
Murarstwo – S. Polak

Historia

Przybyszyn wieś, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Szkurec, o 48 wiorst od Bielska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom IX z roku 1888, s. 205)