Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020 na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów: Moduł I - Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, Moduł II - Samopomoc, Moduł III - Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, Moduł IV - Integracja i innowacyjność.

 

W 2020 roku na realizację programu „Od zależności ku samodzielności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł

 

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Termin złożenia ofert
Oferty konkursowe wraz z załącznikami z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” należy:

  • przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
  • lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3
    w terminie do dnia 11 lutego 2020 roku.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

pobierz