Czesław Wojciech Waszkiewicz (1944) - profesor, przewodniczący Rady Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

Urodził się 19 lutego 1944 r. w Szczuczynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie podjął studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1969 r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych jako konstruktor. Następnie pełnił funkcję zastępcy kierownika warsztatów w ZSZ w Tłuszczu. Pracę naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął w 1972 r. Stopień doktora uzyskał 3 lata później, w 1986 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1994 r. tytuł profesora. Pełnił m.in. funkcje prodziekana (1987-93) i dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji (1999-2005), pełnomocnika JM Rektora (2003-05) oraz kierownika studiów podyplomowych “Zarządzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005-09). Pełniąc funkcję dziekana wniósł wybitny wkład w budowę obiektów Wydziału. Jest organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych.

 

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz jest członkiem m.in. Rady Głównej Towarzystwa Kultury Technicznej, Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Rady Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu i prezesem Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowianae w Ciechanowcu.

 

Jego osiągnięcia naukowe dotyczą m.in. teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa płodów rolnych i właściwości fizycznych materiałów ziarnistych. Jest współautorem pięciu patentów i wzorów użytkowych. Kierował lub uczestniczył w 8 projektach badawczych. Jest promotorem 7 prac doktorskich.

 

Czesław Waszkiewicz jest autorem lub współautorem 28 książek oraz 422 publikacji, a także haseł z zakresu techniki rolniczej w “Wielkiej Encyklopedii PWN”. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopism "Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna", "Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture. Agricultural and Forest Engineering" i jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Problemy Inżynierii Rolniczej".

 

Wyróżniony został m.in. nagrodami ministra nauki szkolnictwa wyższego i techniki, ministra edukacji narodowej, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ministra rozwoju wsi i rolnictwa oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa, Kordelasem Leśnika Polskiego, Diamentową, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, tytułem „Złoty Inżynier 2010”, medalem Ks. K. Kluka, medalem Stanisława Staszica i Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

 

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz od trzydziestu lat pracuje społecznie w Radzie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, początkowo jako członek rady, a od 2003 roku jako jej przewodniczący. Jest darczyńcą i współorganizatorem wystaw Działu Techniki Rolniczej, oganizatorem konferencji naukowych i obozów studenckich w Ciechanowcu. W uznaniu jego zasług dla rozwoju Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a przez to i dla całego Ciechanowca, Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała prof. dr. hab. inż. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

.